Početna / Novosti / Isplate po osnovu Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu – izmjena načina plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje

Isplate po osnovu Ugovora o djelu i Ugovora o autorskom djelu – izmjena načina plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje

Na osnovu  člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar financija donosi:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I

VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 3/11, 6/11, 9/11, 18/11, 39/11, 64/11, 87/11, 5/12, 41/12 i 69/12) u poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 18.1.1. Prihodi od vodnih naknada, u stavu 3. pod c) Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, naziv banke “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazivom “Union banka d.d. Sarajevo” i broj računa “154-001-20005049-81” zamjenjuje se brojem “102-050-00000976-77”.

2. U poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 18.6. tekst iza tabelarnog pregleda mijenja se i glasi: “Naknade za zaštitu okoliša uplaćuju se na račun Fonda za zaštitu okoliša FBiH, prema sjedištu pravnog lica, odnosno prebivališta fizičkog lica.

Prihodi pod rednim brojevima 1 – 4. uplaćuju se na Poseban račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača okoliša fizičkih i pravnih lica i naknade korisnika okoliša fizičkih i pravnih lica Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000978-71 Prihodi pod rednim brojevima 5. i 6. uplaćuju se na Poseban račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri

registraciji motornih vozila Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000977-74”

3. U poglavlјu IV. NAKNADE I TAKSE, u podtački 19.1.6. Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastitih djelatnosti korisnika budžeta) i vlastiti prihodi, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi: Red.br.  NAZIV PRIHODA  VRSTA PRIHODA 6. Prihodi od pružanja usluga drugim nivoima vlasti – refundacija za štampanje matičnih knjiga i ostalih obrazaca 722623 Dosadašnji red. br. 6 – 9. postaju red. br. 7 – 10.

4. U poglavlјu VI. DOPRINOSI, u podtački 21.5. stav 2. mijenja se i glasi:

“Uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se tako što se:

- 91% ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje jednim nalogom prema mjestu prebivališta obveznika doprinosa na račune kantonalnih zavoda i

- 9% od ukupnog obračunatog iznosa uplaćuje jednim nalogom na račun: Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000640-18 – Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine – izdvojena sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine.”

5. U tački 25. Računi javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNI RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA, u poglavlju VI. OSTALI KORISNICI, pod brojem 1. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, naziv banke “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazivom “Union banka d.d. Sarajevo” i broj računa “154-001-20005049-81” zamjenjuje se brojem “102-050-00000976-77; pod brojem 1.1. Poseban račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila, naziv banke “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” zamjenjuje se nazivom “Union banka d.d. Sarajevo” i broj računa “154-921-20029186-57” zamjenjuje se brojem “102-050-00000977-74”.

6. U tački 25. Računi javnih prihoda, u pregledu DEPOZITNI RAČUNI ZA PRIKUPLJANJE JAVNIH PRIHODA, u poglavlju VI. OSTALI KORISNICI, iza broja 1.1. Poseban račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade za okoliš koja se plaća pri registraciji motornih vozila, dodaje se novi broj i glasi: “1.2. Poseban račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za uplate naknade zagađivača okoliša fizičkih i pravnih lica i naknade korisnika okoliša fizičkih i pravnih lica Union banka d.d. Sarajevo, broj: 102-050-00000978-71”

 

Broj: 05-02-9230-10/10

Oktobar 2012. godine

Sarajevo

Ministar

Ante Krajina, s. r

O autoru - Sanela

Sanela
Diplomirani ekonomista sa zvanjem certificiranog računovođe i ovlaštenog revizora. Redovan predavač na edukacijama Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, po programu Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH. Predavala i bila trener na projektima: SEED BiH – Finansijska analiza maloprodajnih objekata KLAS doo Sarajevo, UNDP BiH – Program SUTRA II, BH Telecom, Direkcija Zenica – Uvođenje sistema PDV-a, SERDA i LESPnet – Trening „Uspješno vođenje finansija preduzeća“, LESPnet – Benchmarking advisor, GIZ Sarajevo – Obuka za administrativno-finansijskog asistenta u okviru Projekta podrška obrazovanju odraslih; Član Udruženja poslovnih savjetnika LESPnet BiH;

Šta vi mislite?

Vaša email adresa neće biti objavljena.Neophodna polja su označena *

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>