Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U novoj verziji za aplikaciju Billans su pripremljena brojna poboljšanja i inovativnosti. Ovaj put su realizovana poboljšanja koja se odražavaju na vizualizaciju same aplikacije a također poboljšavaju i funkcionalnost sistema.
Šifarnik artikala je poboljšan za inovaciju importa slika, koja omogućava korisnicima kojima je bitan pregled artikala da pored uvida u količinsko stanje imaju uvid u vizuelno stanje. Podešavanje slika i količina je na korisničkom nivou te samim time, omogućeno im je da sami formiraju izgled svog sifarnika artikala. Import slika je inoviran za sve tipove artikala kao i za sastavnicu na proizvodima, što predstavlja lakši pregled utrošenog materijala za proizvode.
Također, na samim šifrantima je aplikacija poboljšana za novu funkcionalnost slanje e-mailom ispisa. Korisnicima je omogućeno slanje većine ispisa mailom, uključujući kartice stranke, bruto billans, kartice zaliha i sl. Ovaj automatizam slanja mailom je prilagođen korisnicima koji svoja stanja žele da na brži i efikasniji način dostavljaju partnerima u svom poslovanju.
Na samom segmentu izdatih računa je vršena prilagodba ispisa sa novim oznakama koje se tiču rekapitulacije PDV-a. Dosadašnji ispis je proširen za dodatna polja koja nude lakše sumiranje podataka na fakturi.
Nova funkcionalnost je primijenjena i za maloprodaje POS, pri čemu je korisnicima umetnuta varijanta da prilikom sinhronizacije podataka iz Billans POS, istu vrše automatizmom u izdat račun. Ovim postupkom je skraćeno vrijeme uvoza podataka iz POS-a i olakšano manipulisanje artiklima. Korisnici od sada imaju na raspolaganju obje varijante uvoza podataka što uključuje uvoz na zalihe i direktan uvoz u izdat račun.
Na modulu finansija je uvedena prečica za knjige primljenih i izdatih računa do izvornog računa. Prilikom unosa podataka za obračunski period PDV-a na samim knjigama su podešeni linkovi koji vode do primljenih i izdatih računa.
Pratite nove funkcionalnosti aplikacije Billans i uvjerite se da svakom verzijom poboljšavamo vaš rad i nastojimo da olakšamo korištenje programa. Sva prilagođavanja i inovacije su predstavljene za bogaćenje programa kako bi bio što konkurentniji na tržištu.