Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ broj 48/16 od 22.06.2016. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak i način podnošenja prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem) koji se vodi u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

Pravilnikom se uređuje: registracija obveznika uplate doprinosa u Jedinstveni sistem, postupak podnošenja prijave i registracije za upis osiguranika i lica osiguranih po drugom osnovu u Jedinstveni sistem i postupak dodjeljivanja Ličnog identifikacionog broja (u daljem tekstu: LIB) svakom osiguraniku koji se registruje u Jedinstven sistem, postupak potreban za promjenu podataka o osiguraniku, postupak potreban za odjavu osiguranika, prijave, izvještaji i zahtjevi u skladu sa Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Zakon), te uvjerenja koja izdaje Porezna uprava iz Jedinstvenog sistema.

Obrasci potrebni za prijavu, promjenu podataka i odjavu iz Jedinstvenog sistema sastavni dio su ovog pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika, kao i izdvojene izmjene, donosimo u cijelosti…

Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Član 1. 

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14 i 1/15), u članu 2. stav 1. u zagradi iza broja “83/10″ slovo “i” zamjenjuje se zarezom, a iza broja “66/11″ dodaju se riječi: “i 104/14″.

Član 2. 

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:

“Obveznik uplate doprinosa, iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, podnosi potpisanu prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika kod istog. Obveznik uplate doprinosa iz čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika, podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od sedam dana od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje.”

Član 3. 

U članu 9. stav 1. na kraju teksta dodaje se nova rečenica koja glasi:

“Pod poslovnom jedinicom podrazumijeva se svaka podružnica i jedinica u sastavu pravnog lica ili organizacije kojoj se dodjeljuje identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o poreznoj registraciji.”

U stavu 6. riječi: “u roku od sedam dana od dana” zamjenjuju se riječima: “najkasnije dan prije”.

Član 4. 

U članu 17. stav 2. riječi: “u roku od sedam dana od dana” zamjenjuju se riječima: “sa danom”.

Član 5. 

U članu 19. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:

“Obveznik uplate doprinosa, iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, dužan je da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi najkasnije sa danom prestanka osnova za osiguranje osiguranika, a obveznik uplate doprinosa iz čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika, dužan je da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi u roku od sedam dana od dana prestanka osnova za osiguranje osiguranika.

Ako obveznik uplate doprinosa ne podnese obrazac odjave u roku iz stava 1. ovog člana, osiguranik može u slučajevima iz člana 22. Zakona podnijeti zahtjev za odjavu osiguranja (JS3510).”

Član 6. 

U članu 20. u st. 1. i 3. riječi: “u roku od sedam dana od dana” zamjenjuju se riječima: “sa danom”.

Član 7. 

U članu 26. stav 1. u zagradi iza riječi: “PMIP-1024″ slovo “i” zamjenjuje se zarezom, a iza broja “2002″ dodaju se riječi: “i 2002-A”.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Mjesečnu prijavu uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima dobrovoljni osiguranik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrasca JS3310 istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa.”

Član 8. 

U članu 32. stav 1. mijenja se i glasi:

“Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati uvjerenje o uplaćenim doprinosima iz Jedinstvenog sistema (JS3650).”

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 1. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa (JS3650E).”

Član 9. 

Obrazac JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima i JS3650E Informacija o uplaćenim doprinosima sa uvjerenja JS3650, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 10. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREČIŠĆENI TEKST IZMIJENJENIH ČLANOVA PRAVILNIKA 

 

Član  2.  stav 1)

Registracija pravnih lica, drugih organizacija i preduzetnika vrši se u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.39/02,1/03, 11/04, 2/10, 83/10, 66/11, i 104/14 ) u daljnjem tekstu: Pravilnik o poreznoj registraciji).

 

Član  6.  stav 1)

Obveznik uplate doprinosa podnosi potpisanu prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog pravilnika, u roku od sedam dana od dana otpočinjanja rada zaposlenika kod istog ili od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje.

“Obveznik uplate doprinosa, iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, podnosi potpisanu prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, za svakog novog zaposlenika najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika kod istog. Obveznik uplate doprinosa iz čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika, podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od sedam dana od dana koji je određen rješenjem o utvrđivanju prava na osiguranje.”

 

Član  9.  stav 1 i 6)

Obveznik uplate doprinosa podnosi za zaposlenika prijavu za upis u Jedinstveni sistem prema sjedištu obveznika uplate doprinosa, a poslovne jedinice izvan mjesta sjedišta prema sjedištu te poslovne jedinice. Pod poslovnom jedinicom podrazumijeva se svaka podružnica i jedinica u sastavu pravnog lica ili organizacije kojoj se dodjeljuje identifikacioni broj u skladu sa Pravilnikom o poreznoj registraciji.”

Obveznik uplate doprinosa za zaposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, podnosi prijavu iz stava 1. ovog člana u ispostavi Porezne uprave prema prebivalištu zaposlenika.

Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, Brčko Distrikta i obveznici uplate doprinosa čije sjedište je izvan teritorije Bosne i Hercegovine a poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji, prijavu iz ovog člana podnose prema prebivalištu zaposlenika, a prijavu za zaposlenike koji imaju prebivalište izvan teritorije Federacije prema sjedištu te poslovne jedinice u Federaciji.

Obveznik uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Brčko Distrikta za zaposlenike koji su se opredjelili za uplatu doprinosa i korištenje prava kod Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, prijavu iz stavka 1. ovog članka, podnosi Poreznoj ispostavi Orašje.

Prijava iz st. 1., 2., 3. i 4. ovog člana je prijava za osiguranje (JS3100) koju obveznik uplate doprinosa za zaposlenika podnosi za upis u Jedinstveni sistem.

Prijava za osiguranje podnosi se u roku od sedam dana od dana  najkasnije dan prije otpočinjanja rada kod poslodavca.

 

Član  17.  stav 2)

Promjena podataka u Jedinstvenom sistemu vrši se na osnovu prijave za promjenu podataka (JS3100) koja se podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od sedam dana od dana  sa danom nastanka promjene, po postupku utvrđenom ovim pravilnikom.

 

Član  19.  stav 1 i 2)

Obveznik uplate doprinosa je dužan da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi u roku od sedam dana od dana prestanka osnova za osiguranje. Ako obveznik uplate doprinosa u roku od sedam dana od dana prestanka osnova za osiguranje ne podnese obrazac odjave, osiguranik može u slučajevima iz člana 22. Zakona podnijeti zahtjev za odjavu osiguranja (JS 3510).

“Obveznik uplate doprinosa, iz člana 9. st. 1., 2., 3. i 4. ovog Pravilnika, dužan je da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi najkasnije sa danom prestanka osnova za osiguranje osiguranika, a obveznik uplate doprinosa iz čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ovog Pravilnika, dužan je da popunjeni obrazac za odjavu osiguranja dostavi u roku od sedam dana od dana prestanka osnova za osiguranje osiguranika.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Porezna uprava nalaže obvezniku uplate doprinosa da u roku od 15 dana dostavi sve podatke koji su potrebni da se utvrdi osnovanost zahtjeva tog osiguranika.

Ako obveznik uplate doprinosa ne podnese obrazac odjave u roku iz stava 1. ovog člana, osiguranik može u slučajevima iz člana 22. Zakona podnijeti zahtjev za odjavu osiguranja (JS3510).”

Porezna uprava u slučajevima iz st. 2. i 3. ovog člana odjavljuje osiguranika i donosi rješenje u skladu sa članom 22. Zakona.

 

Član  20.  stav 1 i 3)

Kada obveznik uplate doprinosa prestane sa poslovanjem, dužan je da u roku od sedam dana od dana sa danom donošenja pravosnažnog rješenja, pravosnažne sudske odluke ili rješenja nadležnog opštinskog organa o prestanku poslovanja nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavi:

1) obrazac odjave osiguranja za svakog zaposlenika (JS3100) i

2) Obrazac iz stava 1. ovog člana obveznik uplate doprinosa podnosi u roku od sedam dana od dana sa danom  podnošenja zahtjeva za pokretanje postupka likvidacije kod nadležnog suda.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, preduzetnik podnosi i za sebe obrazac odjave osiguranja

 

Član  26.  stav 1 i 3)

Mjesečnu prijavu podataka o doprinosima iz člana 3. Tačka 15. Zakona (obrasci: MIP-1023, PMIP-1024, 2002 i 2002-A ) obveznik uplate doprinosa podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, u roku i na način utvrđen propisima o porezu na dohodak i doprinosima.

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalni zavod za zapošljavanje dostavljaju elektronskim putem obrazac JS3300 u Jedinstveni sistem istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa.

“Mjesečnu prijavu uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima dobrovoljni osiguranik podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem obrasca JS3310 istog, a najkasnije narednog dana od dana uplate doprinosa.”

 

Član  32.  stav 1 i 3)

Porezna uprava je dužna svakom osiguraniku iz osnova radnog odnosa izdati godišnje uvjerenje iz Jedinstvenog sistema (JS3650) do 31. decembra tekuće godine za prethodnu fiskalnu godinu.

“Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati uvjerenje o uplaćenim doprinosima iz Jedinstvenog sistema (JS3650).”

Porezna uprava na zahtjev obveznika uplate doprinosa i/ili na zahtjev osiguranika izdaje odgovarajuće uvjerenje na osnovu podataka koji se vode u Jedinstvenom sistemu.

“Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 1. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o iznosu uplaćenih doprinosa (JS3650E).”

 

Obrazac JS3310 Prijava uplate doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje i zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima i JS3650E Informacija o uplaćenim doprinosima sa uvjerenja JS3650, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net
Izvor: www.feb.ba