Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Radnik ima pravo na regres, koje se veže za pravo korištenja godišnjeg odmora.

Radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20, a najduže 30 radnih dana.
Maloljetni radnik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana.
Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
Ako radnik nije stekao pravo na godišnji odmor jer nema šest mjeseci neprekidnog rada, ima pravo na najmanje jedan dan godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada, u skladu sa kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu i ugovorom o radu.

Ova prava su propisana Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, 26/16).  

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku jeste:

  • prosječna tromjesečna neto plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca, ili
  • 70% plaće zaposlenika, u zavisnosti šta je za njega povoljnije.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za Federaciju Bosne i Hercegovine je:

  • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14)