Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

CHRONOS doo je na listi licenciranih benchmarking konsultanata u Bosni i Hercegovini.

Benchmarking sistem za MSP u BiH predstavlja alat za dijagnosticiranje konkurentske pozicije pojedinog MSP preduzeća kao i sektora MSP u cjelini. Baziran je na Benchmarking indeks bazi podataka za unapređenje konkurentnosti, čime je obezbijeđen pristup međunarodnoj bazi podaka MSP za 200 domaćih kompanija, te kreiranje nacionalnog bechmarking izvještaja za MSP.

Benchmarking kao sistemski pristup upoređivanja rezultata i identificiranja i implementiranja najbolje prakse radi unapređenja poslovne performanse, razvijen je kasnih 1970-ih. Kompanija Xerox koristila je benchmarking metod u analizi svojih proizvodnih troškova radi poređenja istih sa prodajnim cijenama svojih konkurenata. Glavni fokus se pomjerio prema procesima za razliku od samog upoređivanja rezultata i proizvoda. Tokom 1980-ih menadžeri su shvatili da mogu više naučiti od organizacija iz drugih sektora. Današnje kompanije, koje žele da ostvare certifikaciju prema QS 9000 normama, moraju demonstrirati benchmarking aktivnosti.

Benchmarking sistem na svojstven način koristi metodologiju Balance Score Card-a. MSP uz pomoć licenciranog konsultanta, putem web stranice Udruženja poslovnih savjetnika u BiH – LESPnet-a , pristupa Benchmarking indeks bazi podataka, odabire uzorak kompanija sa kojima se želi usporediti i popunjava tražene informacije, što rezultira automatskim kreiranjem izvještaja koji pokriva aspekt finansija, kupaca, ljudskih resursa, procesa, itd. Ovakav izvještaj će MSP i konsultantu obezbjediti osnovu za kompletiranje strateškog pregleda kompanije, koji bi se trebao koristiti kao podrška/osnova prilikom određivanja poslovnih ciljeva, razvijanja i ocjenjivanja poslovnih strategija te određivanja prioritetnih poslovnih akcija i aktivnosti. Sa aspekta MSP ovaj proces trebao bi biti posmatran kao kontinuirani proces razvoja i unapređenja poslovnih performansi i kao takav bi se trebao prakticirati jednom godišnje.

Udruženje poslovnih savjetnika u Bosni i Hercegovini – LESPnet započelo je implementaciju projekta Benchmarking sistem za mala i srednja preduzeća u BiH. Projekt je podržan od strane norveškog Ministarstva vanjskih poslova, a implementira se u saradnji sa njemačkim Institutom Fraunhofer iz Berlina. Projekt će omogućiti domaćim malim i srednjim preduzećima (MPS) međunarodno uspoređivanje poslovne performanse sa cca 20.000 MSP iz 20 zemalja, kao i ocjenu konkurentnosti bosanskohercegovačkog sektora MSP.