Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zašto računovodstvene politike?

Pravilnik o računovodstvenim politikama donosi uprava pravnog lica u momentu njegovog osnivanja, odnosno upisa u sudski registar.

Prijedlog ove odluke i tumačenje računovodstvene regulative daje rukovodilac računovodstva, u saradnji sa rukovodiocima ostalih poslovnih funkcija u pravnom licu (u zavisnosti od djelatnosti pravnog lica).

Donošenje i primjena računovodstvenih politika ima krajnji cilj da informacije u finansijskom izvještaju odražavaju istinit i fer pregled finansijskog stanja i uspješnosti poslovanja, a objavljivanje korištenih računovodstvenih politika u finansijskim izvještajima ima za cilj da korisnicima finansijskih izvještaja ukaže na sadržaj određenih informacija u izvještaju (na primjer, podatak o zalihama je nepotpun ukoliko u napomenama nije naznačen metod njihovog vrednovanja: FIFO ili metod prosječne ponderisane cijene, metod revalorizacije kod naknadnog vrednovanja imovine, metod fer vrijednosti kod naknadnog vrednovanja investicijskih nekretnina, metod procjene kod otpisa potraživanja, metod procjene rezervisanja i sl.).

Sve ono gdje su računovodstveni standardi (MRS i MSFI) dali alternativu i „slobodu“ procjene, treba regulisati Pravilnikom o računovodstvenim politikama.

U nastavku preuzmite: