Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Od velikog broja pitanja i odgovora na postovima izdvojili smo najčešća i najznačajnija, sortirana po grupama. Jednostavnom pretragom pronađite odgovor na pitanje koje Vas interesuje.

Finansijsko poslovanje

S obzirom da se radi o beskamatnoj pozajmici, pravno lice koje je dalo pozajmicu vrši korekciju (povećanje) prihoda u dijelu Poreznog bilansa koji se „bavi“ transfernim cijenama (s obzirom da se radi o povezanim licima). Obračun morate pratiti sukcesivno, na osnovu broja dana, znači pratiti kretanje visine glavnice za što je najbolje kamatnu stopu „svesti“...

Više →

Zakon o deviznom poslovanju se „bavi“ pozajmicama između rezidenata i nerezidenata, a ne Zakon o unutrašnjem platnom prometu. Prema Zakonu o deviznom poslovanju, zajmovi su definisani kao poslovi između rezidenta i nerezidenta kojima rezident uzima od nerezidenta ili daje nerezidentu zajam, u skladu sa odredbama Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o obligacionim odnosima. Vi...

Više →

Zakon o pozajmicama ne postoji. Pozajmice su dužničko – povjerilački odnos dva pravna ili fizička lica, regulisan Zakonom o obligacionim odnosima. Vjerovatno se Vaše pitanje odnosi na status pozajmica u kontekstu Zakona o unutrašnjem platnom prometu i Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. U tom dijelu ima promjena. Naime, pozajmice se, prema pomenuta...

Više →

Blagajnu vodite uobičajeno, znači na dnevnom nivou. Kada imate gotovinskih promjena u poslovanju: naplata u gotovom novcu, polog na transakcijski račun, podizanje blagajničkog maksimuma, isplata iz blagajne, … Blagajnički dnevnik morate zaključivati svaki dan, tj. Na kraju dana u kojem ste imali evidentirane promjene u blagajni....

Više →

Kako pokrenuti biznis?

Možete biti paušalac, a najbolje bi Vam odgovarala šifra 36.61, mada tu nema slikarstva, ali obuhvata ostalo navedeno. Vi možete u Rješenju navesti i više srodnih šifri djelatnosti, pa pogledajte na spisku koji Vam je u linku....

Više →

Frizer pod šifrom 93.02 spada u stare zanate, za šta je potrebna stručna sprema berberina. Ako se registruje kao stari zanat, može steći status paušalca....

Više →

Uredbu imate na ovom linku http://fmrpo.gov.ba/www/uploaded/UREDBA%20O%20ZA%C5%A0TITI%20TRADICIONALNIH%20I%20STARIH%20OBRTA%20%20-%20ba.pdf Frizer pod šifrom 93.02 spada u stare zanate, za šta je potrebna stručna sprema berberina. To imate u navedenoj Uredbi....

Više →

Tradicionalne stare zanate možete obavljati kao dopunsku djelatnost, s obzirom da ste penzioner. To podrazumijeva (ako je starosna penzija) max 20 sati sedmičnog rada. Takođe, možete dobiti status paušalca i ne morate se fiskalizovati (napominjem da status paušalca “dobijate” u Poreznoj upravi). Međutim, na žalost, ne možete direktno izvoziti. Ukoliko želite Vaše proizvode plasirati na...

Više →

Računovodstvo

Osnov za procjenu iznosa koji treba, u skladu sa MRS 37, rezervisati na ime datih garancija u tekućoj godini su garantni listovi dati kupcima prilikom prodaje. Na osnovu datih garancija i iskustvenih podataka iz ranijih godina utvrđuje se (tačnije: procjenjuje) koji procenat od ukpunog prometa, tj. Koji ukupni iznos treba predvidjeti na ime troškova rezervisanja...

Više →

Regres kao obaveza koja je uknjižena u poslovne knjige se može otpisati. Međutim, trebate voditi računa o činjenici da postoji mogućnost da zaposlenici sudskim putem traže isplatu regresa (izuzev ako ste negativno poslovali). Tužbu mogu podnijeti bez obzira da li ste vi ukalkulisali ili ne regres, i to je činjenica. Čisto računovodstveno gledano, obavezu možete...

Više →

Prije svega, napominjemo da cesija, kao jedan od posebnih načina izmirivanja obaveza propisanih Zakonom o obligacionim odnosima, predstavlja pravni posao u kome dolazi do promjene povjerioca, u kome sadašnji  povjerilac ugovorom zaključenim sa trećim licem ustupa ovome svoje potraživanje. U vašem  slučaju, pak, dolazi do promjene dužnika, što  može biti regulisano samo dogovorom između starog...

Više →

Prema MRS 18, prihodi se priznaju kad su naplaćeni ili kad je izvjesno da će biti naplaćeni. Ugovorena zatezna kamata predstavlja obligacioni odnos iz kojeg bi trebalo proisteći i vjerovatnost da će ona biti i naplaćena. Ukoliko postoji kakva-takva dovoljna izvjesnost naplate, knjiženje treba provesti stavom: 2312 – Potraživanja za zateznu kamatu iz dužničko-povjerilačkog odnosa...

Više →

Topli obrok, regres i druga primanja

Taj iznos od 70% prosječne mjesečne plaće na koji zaposlenik ima pravo se odnosi na otpremninu. Naime, u slučaju otkaza Ugovora o radu zaposlenik ima pravo na otpremninu, čiji je neoporeziv iznos 70% prosječne mjesečne plaće zaposlenika u posljednja 3 mjeseca, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca. Napominjem da je ovo neoporeziv iznos,...

Više →

Da, za iznos koji “pređe” taj neoporezivi limit se plaćaju svi doprinosi, naknade i porez na dohodak. Praktično, u poreznom smislu se tretira kao plaća....

Više →

Što se tiče otpremnine, ali i ostalih dodatnih primanja, u obzir se uzima neto plaća sa porezom na dohodak, a ne bruto, kada govorimo o obračunu neoporezivog iznosa primanja....

Više →

Naknada za odvojeni život se može isplaćivati samo državnim službenicima i namještenicima, ali ne i zaposlenicima u privredi i sl. U stvari -može, ali je u cjelosti oporeziva kao i plaća. To je regulisano članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Naknada za smještaj rukovodećih državnih službenika pod uslovima iz člana 23....

Više →

Naknada za prijevoz na posao i sa posla je kao pravo zaposlenika regulisana Opštim kolektivnim ugovorom, a detaljnije se uređuje internim aktima (Pravilnik o radu). Što se tiče noćnog rada, rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata i 5 sati ujutro, smatra se...

Više →