Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

CHRONOS doo Zenica je 16. 08. 2012. godine dobilo Licencu za obavljanje revizijskih poslova od  strane Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovlašteni revizor društva je Agačević Sanela.

CHRONOS pruža sljedeće usluge u području revizije i srodnih usluga:
– Revizija privrednih društava u skladu sa domaćim propisima i Međunarodnim standardima revizije (revizija finansijskih izvještaja, revizija podudarnosti i revizija poslovanja);
– Revizija finansijskih izvještaja udruženja građana;
– Revizija projekata;
– Izrada Due Diligence;

Šta je revizija i zašto se mora vršiti?
Revizija je u najširem smislu postupak ispitivanja tačnosti, potpunosti, vjerodostojnosti, zakonitosti i objektivnosti određenih pojava i procesa, odnosno ispitivanje realnosti finansijskih izvještaja pravnih lica, zakonitosti njihovog poslovanja, ocjena internih računovodstvenih kontrola, a sve u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS). Revizija se, pored toga, obavlja u skladu sa domaćim zakonskim propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Redovno obavljanje revizije finansijskih izvještaja je propisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 83/09). Prema tom zakonu obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji pravnih lica koja su svrstana u „velika“ i „srednja“, kao i finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira.

Ko su obveznici revizije?
U srednja preduzeća spadaju društva koja ispunjavaju najmanje dva od slijedeća tri uslova:
1. Prosječan broj zaposlenih u toku godine je od 50 do 250;
2. Prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi od 1.000.000,00 do
4.000.000,00 KM i
3. Ukupan godišnji prihod iznosi od 2.000.000,00 KM do 8.000.000,00 KM.

Privredno društvo se ubraja u srednja i ako prevazilazi maksimalnu vrijednost najviše JEDNE od tri kategorije. Velika preduzeća su ona koja prelaze maksimume navedene u uslovima za srednja preduzeća u najmanje DVIJE od tri kategorije.
U velika preduzeća se ubrajaju i banke, mikro-kreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima, brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije.

Metodologija obavljanja revizije
Revizija finansijskih izvještaja predstavlja ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome, da li on istinito i objektivno prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, kao i rezultate poslovanja pravne osobe/lica, u skladu sa Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i drugim važećim Zakonima u Bosni i Hercegovini.
Revizija finansijskih izvještaja se obavlja u četiri faze:
I – prihvatanje klijenta,
II – planiranje procesa revizije,
III – provođenje revizije (ispitivanje, dokazivanje i procjena) i
IV – izražavanje mišljenja.

Prva faza revizije je faza prihvatanja klijenta, a podrazumijeva slijedeće postupke:
– procjenu povijesti / biografije klijenta i razloga za reviziju,
– komunikaciju sa prethodnim revizorom,
– sagledavanje potreba za drugim profesionalcima, osim računovodstvene struke,
– pripremu prijedloga ugovora o angažmanu za klijenta i potpis ugovora i
– izbor radnog osoblja koje ce izvršiti konkretni zadatak.

Planiranje revizije podrazumijeva izradu plana aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja svakog klijenta pojedinačno. Cilj faze planiranja revizije je da se odredi obim i tip dokaza, i ispitivanja koja su neophodna da bi revizor stekao uvjerenje da ne postoje značajno pogrešne izjave u finansijskim izvještajima klijenta.
Postupci koji se provode u ovoj fazi su:
– dobiti informacije o poslovanju klijenta i privredne grane u kojoj klijent posluje,
– istražiti podatke vezane za zakonodavstvo,
– izvesti početne analitičke postupke,
– izvesti postupke radi postizanja razumijevanja interne kontrole,
– na osnovu dokaza procijeniti rizik i utvrditi značajnost i
– pripremiti plan revizije.

Provođenje revizije podrazumijeva niz aktivnosti potrebnih za izražavanje revizijskog mišljenja. Cilj faze provođenja revizije je da se izvrše testiranja radi utvrdivanja dokaza koji podržavaju internu kontrolu i istinitost i objektivnost finansijskih izvještaja.
Postupci koji se moraju provesti u okviru ove faze su: ispitivanje kontrola, provođenje dokaznih testova transakcija, analitičkih postupaka i testova detalja salda, dobivanje pisanih izjava uprave, konačno prikupljanje dokaza i traženje neevidentiranih obaveza.

Izražavanje mišljenja je posljednja faza revizije. Postupci koje je neophodno provesti, kako bi se odgovorilo postavljenom cilju, su sljedeći:
– izvršiti ukupno opće ispitivanje,
– izvesti postupke radi utvrđivanja naknadnih dogadaja,
– izvršiti opće ispitivanje finansijskih izvještaja i drugih materijala i izvještaja,
– izvesti zaključne postupke,
– pripremiti bitna pitanja za partnere,
– podnijeti preliminarni izvještaj upravnom odboru i
– pripremiti izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja.

Cjelovi akt Pravilnik o metodologiji obavljanja revizije finansijskih izvještaja možete vidjeti ovdje.