Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li je moguća kompenzacija sa ino partnerom (nerezidentom), u pitanju je dužničko-povjerilački odnos nastao kupovinom / prodajom robe? Da li ima nekih posebnih zakonskih procedura?


Zakonom o deviznom poslovanju je omogućeno slobodno kompenziranje sa ino partnerima. Kada kažem slobodno, mislim bez dodatnih proceduralnih obaveza prema Federalnom ministarstvu finansija. Znači, sa ino partnerom možete potpisati kompenzaciju, cesiju, asignaciju i dr. vidove naplate / plaćanja potraživanja / obaveza.
Bitno je da imate potpisan dokumenat od svih strana koje učestvuju, konkretno u kompenziranju.
Ranijim propisima je bila obaveza da se Federalno ministarstvo finansija obavještava o kompenzacijama, što je, kako sam već rekla, ukinuto kao obaveza.