Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Prilikom usaglašavanja stanja na finansijskim karticama dobili smo od dobavljača račune iz 209. godine koji su nam nedostajali, koje su nam sada poslati faksom (primjerak fakture izvučen iz računara), jer dobavljač nema mogućnost slanja originalne fakture (odložena je u arhiv do koje ne može doći) Da li možemo proknjižiti takvu fakturu, iako nije originalna, a sigurni smo da se odnosi na našu firmu?


Prema članu 14. stav 2. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (Sl novine FBiH“, broj 83/09)m vjerodostojnom knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, kopija originalne isprave ili isprava na elektronskom zapisu ako je na ispravi navedeno mjesto čuvanja originalne isprave, odnosno razlog upotrebe kopije i ako je potpisana od lica ovlaštenog za zastupanje pravnog lica ili lica na koje je preneseno ovlaštenje. Dakle, nema nikakve smetnje da primjerak fakture od vašeg dobavljača primljen faksom proknjižite, naravno ukoliko tu faktur ne osporavate iz nekih drugih (suštinskih) razloga, pod uslovom da je, kako se navodi, na faktur navedeno mjesto čuvanja originalne fakture i da je potpisana od ovalštengo lica u pravnom licu.