Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Donirali smo raljeni frižider koji u našim poslovnim knjigama nema sadašnju vrijednost, odnosno čija je knjigovodstvena vrijednost nula. Da li se navedena transakcija knjiži na način da zadužujemo konto ispravke vrijednosti, a istovremeno odobravamo konto stalnih sredstava? Kakav je PDV tretman ove situacije?


Kao što ste i sami naveli, donacija navedenog sredstava, odnosno isknjižavanje frižidera, koje je u potpunosti amortizovano (tj. nabavna vrijednost = ispravka vrijednosti) se evidentira na sljedeći način:

  • D 0229 – Ispravka vrijednosti
    P 022 – Postrojenja i oprema

Što se tiče PDV-a, u ovom slučaju treba imati u vidu odredbe člana 5. stav 1. Zakona o PDV i vezanu odredbu člana 22. stav 1. Pravilnika. Prema toj odredbi Pravilnika, za pokretnu imovinu koja podliježe amortizaciji, koja se daje bez naknade, može se smatrati osnovica za PDV (po internoj PDV fakturi) treba da predstavlja nabavna cijena umanjena za 20% za svaku kalendarsku godinu korištenja tog dobra. U skladu sa tim, ukoliko je od nabavke tog frižidera prošlo više od pet godina, pri njegovom davanju bez naknade nemate obaveza za PDV, a ni obavezu ispravke ulaznog poreza. Ako je prošlo manje od pet godina, trebate ispostaviti internu PDV fakturu po kojoj ćete PDV obračunati na vlastiti teret, na osnovicu: nabavna vrijednost minus 20% za svaku godinu korištenja frižidera.