Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Nabavili smo robu čija je nabavna cijena 1.500,00 KM, sa uračunatim PDV-om. Prilikom prodaje te robe zaračunat ćemo maržu u iznosu od 2%. Po kojoj cijeni ćemo robu zadužiti u skladištu, te na koji način evidentirati knjiženje poradaje te robe?


Zalihe robe u velepordaji se evidentiraju po nabavnoj ili prodajnoj vrijednosti, pri čemu pravno lice svojim računovodstvenim politikama određuje da li će na velepordajne zalihe ukalkulisati i maržu (RUC) ili ne.

Nabavna vrijednost obuhvata sve tropkove nabavke, troškove konverzije i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja uahliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (fakturna cijena, uvozne carine i druge pristojbe, osim onih koje pravno lice može povratiti od poreznih vlasti, troškovi prevoza, troškovi rukovanja, ostali troškovi). Dakle, u troškove nabavke se ne uključuju stavke koje se privremeno plaćaju i koje će pravno lice u kasnijem porcesu povratiti od državnih organa (npr. porez na dodanu vrijednost za PDV obveznika koji će priznati kao ulazni PDV)

Prema tome, ukoliko se zalihe robe na skladištu vode po nabavnoj vrijednosti, bez ukalkulisavanja RUC-a, na kontu 130 – Obračun troška nabavke robe, evidentira se vrijednost nabavljenih zaliha (uključujući i zavisne troškove nabavke), te se po okončanju nabavke vrijednost, odnosno kompletiraju ukupne nabavne cijene, zaliha preknjižavanja na konto 132 – Roba u trgovini na veliko.

Ukoliko se zalihe trgovačke robe na skladištu vode po prodajnoj vrijedsnoti, u vrijednost zaduženja skladišta trgovačke robe na kontu 132 uključuje se i RUC, koji se evidentira odobravanjem konta 137 – Uaklkulisani RUC.

I evidentiranje prodaje robe iz veleprodajnog objekta zavisi od toga da li se zalihe robe vode po nabavnoj ili po prodajnoj cijeni. Ukoliko se zalihe robe vode po nabavnoj cijeni, prodaju navedene robe knjižite na sljedeći način:

D 211 – Kupci u zemlji

P 470 – PDV u osnovu isporuka drugim PDV obveznicima

P 601 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

D 501 – Nabavna vrijednost prodate robe

P 132 – Roba u trgovini na veliko

Ukoliko se zalihe robe vode po prodajnoj cijeni, sa ukalkulisanim RUC-om, prodaju navedene robe knjižite na sljedeći način:

D 211 – Kupci u zemlji

P 470 – PDV u osnovu isporuka drugim PDV obveznicima

P 601 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu

D 132 – Roba u trgovini na veliko

D 137 – Ukalkulisana razlika u cijeni

P 501 – Nabavna vrijednost prodate robe