Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li firma, koja se bavi sakupljanjem otpadnog materijala i zadužuje ga na zalihe stavom 132/659, po tržišnoj nabavnoj cijeni, kod prodaje na veliko tog istog materijala (koji je prethodno evidentiran na kontu 659) to, opet, evidentira kao prihod?


Kad se radi o sekundarnim sirovinama (materijalima) koje su „nabavljene“ bez plaćanja, tad i tako prikupljene sirovine treba priznati i evidentirati kao zalihe po procijenjenoj fer vrijednosti (što vi i činite), a protustavka je prihod u istom iznosu. Pri prodaji tih zaliha evidentiraćete rashod u visini njihove ranije procijenjene knjigovodstvene vrijednosti, a protustavka će biti prihod od prodaje, po prodajnoj cijeni.