Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da li se po prijemu avansa i ispostavljenoj avansnoj fakturi (predračun) može knjižiti prihod, s obzirom na to da posao još nije završen da bi se mogla ispostaviti konačna faktura? Napominjemo da smo PDV obveznici i da je uz avansnu fakturu ispostavljen i fisikalni račun.


Sa računovodstvenog aspekta primljeni avans još ne predstavlja prihod, samim tim što taj unaprijed naplaćen izno još nije „zarađen“, pa ne ispunjava osnovni preduslov da bude priznat i iskazan kao prihod. Prihod će, kod primaoca avansa, biti priznat tek kada on i izvrši avansiranu isporuku dobara ili usluga, odnosno kada se ispostavi konaččna PDV faktura.

Eventualno, određeni iznos prihoda se, prema principu pripadnosti određenom obračunskom periodu, može priznati u tom obračunuskom periodu samo u onoj mjeri u kojem je i isporuka izvršena u tom periodu, naravno, s tim da se u istom obračunskom periodu iskažu pripadajući rashodi prema obimu izvršenih isporuka.

S aspekta PDV-a smatra da je, kod primaoca avansa, već samom naplatom avansa nastala i pripadajuća obaveza za PDV (naravno, ako je primalac avansa registriran kao obveznik PDV-a i ako je avans primljen za dobra ili usluge koje i, inače, podliježu oporezivanju PDV-om), pa PDV propisi stoga zahtjevaju da primalac avansa izda davaocu avansa tzv. avansnu PDV fakturu, sa obračunatim PDV-om po preračunatoj stopi (14,5299%) na primljeni iznos avansa, što davalac avansa može već po primljenoj avansnoj fakturi odbiti kao svoj ulazni porez. Po izvršenoj isporuci i ispostavljanju „prave“ fakture, vrši se ispravka (storno) obaveza za PDV kod primaoca avansa (isporučioca dobara ili usluga) po ranije ispostavljenoj avansnoj fakturi, odnosno ispravka (storno) ranije odbijenog ulaznog poreza kod davaoca avansa (primaoca isporuke dobara ili usluga) po ranije primljenoj avansnoj fakturi.

Sa aspekta fiskalizacije, napominjemo da se, kada se radi o avansnim fakturama, fisikalni račun može izdati prilikom izdavanja avansne fakture (kako ste vi postupili), s tim da se fiskalni račun može izdati i na kraju, po okončanju posla sa slanjem fakture u jednom ukupnom iznosu koji će sadržavati ukupnu cijenu (što je potvrdilo i Federalno ministarstvo finansija kroz svoja zvanična tumačnja). No, ukoliko je fisikalni račun izdat već uz avansnu fakturu (kao što ste vi učinili), to nije od uticaja na ono što je navedeno u vezi sa nemogućnosti iskazivanja prihoda sve dok se on i ne „zaradi“, tj. sve dok se i ne izvrši isporuka avansiranih dobara ili usluga. U tom smislu napominjemo da se ono što je „prošlo“ kroz fisikalni uređaj ne mora nužno biti i prihod, jer fisikalni uređaj evidentiraju izvršeni promet, a ne nužno i prihode.

U skladu sa svim navedenim, ukoliko vam je u interesu da dotični posao oprihodujete što prije, makar u nekom dijelu, onda možete fakturisati, tj. izdati „pravu“ fakturu za onaj dio posla koji je već izvršen.