Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U prethodnoj godini je prodato stalno sredstvo sa dosta velikom neotpisanom vrijednošću, koje greškom nije isknjiženo sa konta stalnih sredstava, što bi uvećalo troškove poslovanja dotičnog perioda. Zbog toga je za prethodnu godinu iskazana veća dobit, odnosno akumulirana dobit na kontu 340. Sada bi se, isknjižavanjem tog sredstva u ovoj godini, iskazao ozbiljan gubitak koji nije poslovni rezultat ovog perioda. Zanima nas da li neotpisanu vrijednost navedenog sredstva možemo sada isknjižiti na teret nerespoređene dobiti iz ranijih godina (konto 340) umjestno na teret konta 570 – Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava?


Računovodstvene aspekte nastale greške po osnovu neisknjižavanja prodatog stalnog sredstva treba posmatrati u skladu  sa MRS-om 8 tj. treba prvenstveno utvrditi da li je greška materijalno značajna, što se procjenjuje u zavisnosti od toga dal i je mogla uticati na ekonomske odluke korisnika informacija iz finansijskih izvještaja. Pri tome značajnost zavisi od vrste greške, veličine greške ili njihove kombinacije, u svjetlu ostalih elemenata finansijskih izvještaja, što treba biti definisano valstitim računovodsvenim politikama.

Prema MRS-u 8, naknadno utvrđene stavke  iz ranijih godina ili naknadno utvrđene greške u iskazivanju pojedinih stavki u ranijim godinama mogu biti:

– materijlano značajne greške, čije se ispravljanje vrši tako da se efekti tih grešaka evidentiraju u korist, odnosno na teret akumuliranog rezultat u bilansu stanja (zavisno od toga da li se radi o pozitivnim ili o negativnim efektima u odnosu na stanje koj je pogrešno iskazivano ili nije iskazano u ranijim godinama); ili

– ostale, materijalno neznačajne greške iz ranijih godina, koje se ispravljaju preko pozicija koje su iskazane u tekućoj godini (u kojoj su utvrđene), pa se njihovi efekti iskazuju kao prihodi ili rshodi u toj godini.

Iz navedenog, zaključujemo da se radi o materijlano značajnoj grešci, što znači da biste isknjižavanje ranije prodatog stalnog sredstva ne samo mogli nego i trebali izvršiti na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina (konto 340).

Također, napominjemo da će ova stavka automatski predstavljati i tzv. kapitalni gubitak u poreznom bilansu, tj. za taj iznos će se umanjiti i oporeziva dobit po poreznom bilansu za tekuću, 2014. godinu.