Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Može li se odlukom društva propisati fiksni iznos toplog obroka u iznosu 170KM mjesečno bez obzira koji je broj radnih dana u pitanju? Da li to mora biti tačno naglašeno u ugovoru o radu ili se može posebno propisati Odlukom? Po Opštem kolektivnom ugovoru najniži t.o. je 20% od prosječene plate u FBiH, dakle taj iznos ne bi bio manji od propisanog. Što se tiče ostalih nakanda, npr. naknade za odvojen život, trošak prevoza na i sa posla, da li se Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10 i 66/11) odnosi isključivo na državne službenike ili može obuhvatiti i nas ostale? Koji je najviši neoporezivi iznos koji se može isplatiti na osnovu odvojenog života (mora li taj odvojeni život biti privremen i koliko privremen) na koje propise/uredbe/pravilnike da se pozovem i da li ih treba navesti u ugovoru o radu? Evo šta sam našla u Uredbi: “Član 4. Rukovodeći državni službenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost ima pravo na naknadu za odvojeni život od porodice u visini od 400 KM i naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 300 KM mjesečno. Državni službenik i namještenik čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara od mjesta organa državne službe u kojem vrši službenu dužnost ima pravo na naknadu troškova smještaja u mjestu rada u visini od 300 KM mjesečno. ”


Topli obrok se može odrediti u fiksnom iznosu, i mora se kao takav definisati internim aktom, Pravilnikom ili odlukom, ali ne ispod navedenog u Opštem kolektivnom ugovoru, kako ste i naveli u pitanju. Što se tiče navedene Uredbe, na nju se “naslanjaju” propisi o oporezivanju dohotka, u nekim dijelovima: npr. prevoz na posao i sa posla, međutim, naknadu za odvojen život je moguće isplatiti, bez plaćanja poreza na dohodak i doprinosa, SAMO državnim službenicima i namještenicima. Zaposlenicima u realnom sektoru se može isplatiti ova naknada, ali sa obavezom obračuna poreza na dohodak i doprinosa.