Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Interesuje me da li je poslodavac dužan plaćati uposleniku naknadu za prijevoz i od koliko sati počinje da se računa noćni rad?


Naknada za prijevoz na posao i sa posla je kao pravo zaposlenika regulisana Opštim kolektivnim ugovorom, a detaljnije se uređuje internim aktima (Pravilnik o radu).
Što se tiče noćnog rada, rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, a u poljoprivredi između 22 sata i 5 sati ujutro, smatra se noćnim radom. Noćni rad može za određeni slučaj zakonom, propisom kantona ili kolektivnim ugovorom biti i drugačije uređen. Ako je rad organiziran u smjenama, osigurava se izmjena smjena, tako da zaposlenik radi noću uzastopno najviše jednu sedmicu.