Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Uprava za indirektno / neizravno oporezivanje BiH je 09.04. objavila obavještenje o obavezi podnošenja posebnog, dodatnog obrasca D-PDV u slučajevima kada se u PDV prijavi iskaže veći ulazni PDV od izlaznog, tj. kada je polje 71 PDV prijave “negativno”.

Dosadašnja praksa je bila pisanje obavještenja ili pojašnjenja (u slobodnoj formi) zbog čega je došlo do većeg ulaznog u odnosu na izlazni PDV, koja je prestala sa podnošenjem posljednje (martovske) PDV prijave.

Šta je suština ovog obrasca? Unose se sljedeći podaci, razvrstani po poljima u obrascu D PDV:

II ISPORUKE I PDV OBRAČUNAT NA IZLAZE

U polje pod r. br. 1. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti usluga iz člana 15. stav 2. tačka 4. Zakona o PDV koje su pružene primaocu koji nema sjedište ili prebivalište u BiH, a za koje usluge se, shodno članu 15. stav 2. tačka 5. Zakona o PDV, mjestom
pružanja usluga smatra mjesto gdje primalac usluge ima sjedište ili prebivalište. Pored navedenog, u ovo polje upisuje se i podatak o prometima koji su izvršeni izvan područja BiH, a koji nisu obuhvaćeni odredbama člana 15. stav 2. tačka 4. i 5. Zakona o PDV nego isti nisu oporezivi shodno odredbama člana 3, a u vezi sa članom 15. Zakona o PDV.
Također, u ovo polje se upisuje vrijednost izvršenih isporuka dobara izvan BiH (dobra su kupljena i prodata izvan BiH-nikad nisu bila na teritoriji BiH). Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

U polje pod r. br. 2. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti isporuka izvršenih EUFOR-u i štabu NATO. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

U polje pod r. br. 3. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti izvršenih isporuka koje su oslobođene od plaćanja PDV u skladu sa članom 29. stav 2. Zakona o PDV, koje se finansiraju iz Instrumenata pretpristupne pomoći (IPA fond). Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

U polje pod r. br. 4. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti izvršenih usluga koje su povezane s uvozom dobara-oslobođene od plaćanja PDV u skladu sa članom 26. stav 7. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

U polje pod r. br. 5. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti prenesene cjelokupne ili dijela imovine koja se u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona o PDV ne smatra prometom dobara uz naknadu. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave.

U polje pod r. br. 6. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti izvršenog prometa nepokretne imovine, a koji se odnosi na prvi prenos prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom, koji je u članu 25. stav 1. tačka 2. Zakona o PDV, naveden kao izuzetak koji nije oslobođen od plaćanja PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave. U kolonu (3) unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na izvršeni prvi promet nepokretne imovine. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave.

U polje pod r. br. 7. u kolonu (3) – unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na usluge primljene od strane lica koje nema sjedište u BiH i koje u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 3. Zakona o PDV nije odredilo poreskog zastupnika. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave.

U polje pod r. br. 8. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti osnovice za koju se vrši umanjenje izlaznog PDV po osnovu povrata PDV po obrascima PDV-SL-2. Ovaj podatak ¸je sadržan u polju 11 PDV prijave.
U polje pod r. br. 8. u kolonu (3) – unosi se podatak o vrijednosti PDV vraćenog kupcima stranim državljanima donosiocima ovjerenog originalnog obrasca PDV-SL-2, u skladu sa članom 54. Zakona o PDV i članovima 96.-105. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV.
Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na izlaze).

U polje pod r. br. 9. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti bez PDV za koju je odobren kupac, odnosno za koji je izvršeno umanjenje osnovice u skladu sa članom 20. stav 11. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku isporuke bez PDV u polju 11 PDV prijave (isti je umanjio isporuke bez PDV).
U kolonu (3) unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na izvršeno umanjenje osnovice za koje je u skladu sa članom 20. stav 12. Zakona o PDV kupac obavijestio prodavca da je izvršio ispravak ulaznog PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV
obračunat na izlaze u polju 51 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na izlaze).

Pod r. br. 10. u kolonu (3) – unosi se podatak o ukupnom neuplaćenom iznosu PDV koji je obavezan da uplati izvođač radova po primljenim fakturama kooperanata u periodu za koji se sačinjava PDV prijava. To su obaveze za uplatu PDV propisane članom 41. i 13. stav 1. tačka 6. Zakona o PDV. Ove uplate se moraju izvršiti sa pozivom na PDV identifikacioni broj kooperanta. Na ovo polje se bilježi samo iznos PDV koji izvođač nije uplatio u poreznom periodu kada je i dobio fakture. Ako je u odnosnom poreznom periodu primljena faktura kooperanta i po istoj izvođač radova je u predviđenom roku (do 10.-tog u narednom mjesecu) izvršio uplatu PDV s pozivom na PDV broj kooperanta, ovaj PDV se ne bilježi na ovo polje. Sve prethodno navedeno odnosi se i na kupca koji je primio fakture od obveznika iz posebne šeme dužnika-član 66. Zakona o PDV. Ovdje se bilježi obaveza PDV po fakturama kooperanata (primljenim u poreznom periodu na koji se odnosi obrazac D PDV), koju izvođač treba da uplati, a nije to učinio. U ovo polje se nikada ne evidentiraju uplate, bez obzira na koji porezni period se odnose i bez obzira kada su izvršene.

III NABAVKE I PDV OBRAČUNAT NA ULAZE

U polje pod r. br. 1. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti nabavljene cjelokupne ili dijela imovine koja se u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona o PDV ne smatra prometom dobara uz naknadu. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u
polju 21 PDV prijave.

U polje pod r. br. 2. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) nabavljene nepokretne imovine, za koju obveznik ima pravo odbiti obračunati PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.
U kolonu (3) – unosi se podatak o vrijednosti PDV obračunatog za izvršene nabavke nepokretne imovine koji obveznik ima pravo odbiti. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

U polje pod r. br. 3. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) nabavljene opreme, za koju obveznik ima pravo odbiti obračunati PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.
U kolonu (3) – unosi se podatak o vrijednosti PDV obračunatog za izvršenu nabavku opreme. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

U polje pod r. br. 4. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) uvezene opreme, za koju obveznik ima pravo odbiti obračunati PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV – vrijednost uvoza u polju 22 PDV prijave.
U kolonu (3) – unosi se podatak o vrijednosti PDV obračunatog za izvršeni uvoz opreme. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV na uvoz u polju 42 PDV prijave.

U polje pod r. br. 5. u kolonu (2) – unosi se podatak o iznosu osnovice za koju obveznik može izvršiti odbitak ulaznog PDV po članu 37. stav 3. Zakona o PDV. U kolonu (3) – unosi se podatak o iznosu proporcionalnog odbitka ulaznog poreza koji
obveznik može odbiti u odnosnom poreznom periodu, a u skladu sa članom 37. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

U polje pod r. br. 6. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti (bez PDV) primljenih usluga od strane lica koji nema sjedište u BiH i koje u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 3. Zakona o PDV nije odredilo poreskog zastupnika. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave.
U kolonu (3) – unosi se podatak o vrijednosti PDV, ako su ispunjeni uslovi za odbitak iz člana 32. Zakona o PDV, obračunatog za primljene usluge od strane lica koji nema sjedište u BiH i koje u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 3. Zakona o PDV nije odredilo
poreskog zastupnika. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

U polje pod r. br. 7. u kolonu (3) – unosi se podatak o iznosu PDV koji kooperant odbija po posebnoj šemi u građevinarstvu, nakon prijema dokaza da je izvođač radova izvršio uplatu PDV u skladu sa članom 42. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave.

U polje pod r. br. 8. u kolonu (2) – unosi se podatak o vrijednosti bez PDV za koju je primljeno odobrenje od dobavljača, odnosno za koji je je potrebno izvršiti umanjenje osnovice u skladu sa članom 20. stav 11. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku nabavke bez PDV u polju 21 PDV prijave (isti je umanjio nabavke bez PDV).
U kolonu (3) unosi se podatak o vrijednosti obračunatog PDV na izvršeno umanjenje osnovice za koje je u skladu sa članom 20. stav 12. Zakona o PDV kupac obavijestio prodavca da je izvršio ispravak ulaznog PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV
obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na ulaze).

U polje pod r. br. 9 u kolonu (3) – unosi se podatak o iznosu PDV koji je obveznik dužan da ispravi u slučajevima propisanim odredbama člana 36. Zakona o PDV. Ovaj podatak je sadržan u podatku PDV obračunat na ulaze u polju 41 PDV prijave (isti je umanjio PDV obračunat na ulaze).

IV PODACI O ZALIHAMA

U polje pod r. br. 1. u kolonu (2) – unosi se podatak o ukupnoj vrijednosti zaliha sirovina i materijala, gotovih proizvoda i robe na kraju poreskog perioda (bez PDV). Ovaj podatak nije sadržan u poljima PDV prijave.

Prilikom popunjavanja podataka, odnosno iznosa u poljima dodatka za PDV obavezno upisati iznose iskazane cijelim ciframa, bez upisivanja decimalnih mjesta. Zaokruživanje se vrši na najbliži manji cijeli broj (npr. 10,40 KM u dodatku za PDV prijavu se upisuje 10,00 KM, za isnos 18,76 KM se upisuje iznos 18,00 KM).

Obrazac D-PDV možete preuzeti na sljedećem linku:

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://chronos.ba/wp-content/uploads/2014/04/Dodatak-uz-PDV-prijavu-Obrazac-D-PDV-BOS.pdf” ]PREUZMI D-PDV[/button]

Preuzeto sa www.uino.gov.ba