Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Prije otprilike par mjeseci sam uradila jedan tekst pod naslovom „Pitanje 1: Kako odabrati djelatnost kojom ću se baviti?“, čime sam počela seriju tekstova koji će se baviti poslovanjem na praktičan način. Barem se nadam da će biti tako 🙂
Počet ću sa jednostavnijim – osnivanjem obrta. Koraci koji se trebaju uraditi da bi se regitrovao obrt su:

1. KORAK: Podnošenje potrebnih dokumenata nadležnoj općinskoj službi (Služba za ekonomske odnose, Služba za privredu i sl.) i plaćanje općinske takse za osnivanje obrta

Potrebna dokumentacija za osnivanje obrta je (donekle) različita u RS i FBiH (jer postoje dva propisa). U FBiH osnivanje, poslovanje i zatvaranje obrta je regulisano Zakonom o obrtu  i srodnim djelatnostima. Potrebni uslovi (i dokumenti) koje treba da pribavi vlasnik (osnivač) za osnivanje obrta su:
– državljanstvo BiH – dokaz: Uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena kopija lične karte,
– poslovna sposobnost – dokaz: Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti,
– udovoljavanje opštim i posebnim zdravstvenim uslovima – dokaz: Ljekarsko uvjerenje,
– da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta dok ta mjera traje – Uvjerenje sa nadležnog suda (općinskog i suda za prekršaje),
– da nema neizmirenih financijskih, poreznih i drugih obveza – Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama (nadležna opštinska ispostava Porezne uprave),
U Republici Srpskoj je nadležan Zakon o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti i potrebni dokazi i dokumenti koje treba da pribavi vlasnik (osnivač) za osnivanje obrta su:
– da je punoljetan i da je poslovno sposoban – dokaz: Izvod iz matične knjige rođenih / kopija Lične karte i Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti;
– da je državljanin BiH – dokaz: Uvjerenje o državljanstvu;
– da mu pravosnažnom odlukom nadležnog organa nije izrečena mjera zabrane obavljanja te djelatnosti – dokaz: Uvjerenje sa nadležnog suda (općinskog i suda za prekršaje);
– da ispunjava uslove opšte zdravstvene sposobnosti – dokaz: Ljekarsko uvjerenje;
– da posjeduje opremu, odnosno sredstva rada, kadrove i odgovarajući prostor, osim ako priroda djelatnosti, odnosno poslova to ne zahtijeva – u slučaju terenskog rada ovaj uslov nije potrebno ispuniti;

2. KORAK: Dobijanje Rješenja o obavljanju djelatnosti

Nakon što se podnesu potrebni dokumenti, potrebno je sačekati maksimalno 7 – 10 dana do dobijanja rješenja. S obzirom da se radi o nadležnostima opština, u velikoj mjeri brzina zavisi od organizacije nadležne službe koja donosi rješenje, i nastojanju službenika da skrate postupak, što nije uvijek slučaj.

3. KORAK: Izrada pečata

Nakon što se dobije Rješenje o početku obavljanja djelatnosti, prvo što je potrebno uraditi jeste napraviti pečat. Bitno je naglasiti da na pečatu moraju biti podaci istovjetni na Rješenju. Cijena izrade pečata se kreće 30 – 50 KM, što zavisi od vrste pečata. Izrada pečata traje otprilike jedan dan.

4. KORAK: Registracija u Poreznoj upravi i dobijanje ID broja i šifre djelatnosti

Kada imamo pečat, krećemo u akciju dobijanja ostalih dokumenata. Prvi na redu je ID (identifikacioni) broj i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti koji izdaje Porezna uprava. Da bi se dobila ova dva dokumenta, potrebno je popuniti poseban obrazac, priložiti kopiju Rješenja, kopiju lične karte vlasnika obrta i sačekati otprilike jedan dan na njihovo izdavanje.

5. KORAK: Otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci

Kada dobijemo ova dva dokumenta, idemo u poslovnu banku da otvorimo transakcijski račun. Za otvaranje transakcijskog računa potrebno je popuniti Zahtjev, obrazac Specimen potpisa i priložiti banci potrebne dokumente. Primjera radi dajem spisak dokumenata  koji zahtijeva Raiffeisenbank dd: ovjerena kopija Rješenja o obavljanju djelatnosti, ovjerena kopija ID broja i Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta po šiframa djelatnosti, ovjerena kopija CIPS-a vlasnika obrta, ovjerena Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima.
Postupak otvaranja transakijskog računa, ukoliko su predati svi potrebni dokumenti, traje otprilike jedan dan.

6. KORAK: Prijava radnog odnosa vlasnika i radnika (što zavisi da li se radi o osnovnoj ili dopunskoj djelatnosti)

E sada ide obaveza prijave u radni odnos vlasnika i radnika, osim ako se ne radi o dopunskoj djelatnosti pa vlasnik ne mora biti u radnom odnosu. Da bi smo uradili i ovu obavezu, potrebno je popuniti obrazac JS 3100. Ova obaveza se završi za jedan dan.

7. KORAK: Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju

Nakon što smo izvršili prijavu zaposlenika, ili paralelno sa njom, potrebno je podnijeti Zahtjev za inicijalnu fiskalizaciju. Porezna uprava je na svojoj web stranici objavila spisak aktivnosti obveznika fiskalizacije  da bi istima olakšala snalaženje u moru propisa.
Za razliku od dosadašnjih „aktivnosti“, fiskalizacija najviše košta, i to u prosjeku 700 KM (uređaj + priključak).
Postupak fiskalizacije može potrajati, čak i po nekoliko mjeseci. Međutim, to ne znači da obrtnik ne može obavljati djelatnost bez fiskalnog uređaja.

8. KORAK: Registracija u sistem PDV-a (uslovno)

Obrtnik se, po registraciji, odlučuje za prijavu u sistemu PDV-a ili ne. Ukoliko obtnik predviđa godišnji promet veći od 50.00 KM – MORA se prijaviti u sistem PDV-a, ali ukoliko planira godišnji promet manji od 50.000 KM – NE MORA se prijaviti u sistem PDV-a, ali MOŽE  DOBROVOLJNO izvršiti prijav u sistem PDV-a.
Taksa za prijavu u sistem PDV-a iznosi 15 KM+ troškovi kopiranja i ovjere dokumenata koji se prilažu uz obrazac Prijave.
U donjoj Tabeli je pregled fisknih troškova osnivanja obrta, po pojedinim opštinama (slučajan odabir).

Vrsta obaveze / izdatka

Bosanska Krupa

Zenica

Travnik

Mostar

Hadžići

Novi Grad, Sarajevo

Taksa za osnivanje obrta

102,00

50,00

50,00

100,00

82,00

80,00

Dodatne takse, troškovi kopiranja i sl.

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Izrada pečata

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Kopiranje i ovjera dokumenata

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Inicijalna fiskalizacija

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Registracija u sistem PDV-a

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

FIKSNI TROŠKOVI OSNIVANJA  OBRTA

937,00

885,00

885,00

935,00

917,00

915,00

 

Ukupni troškovi osnivanja obrta se, posmatrajući ove opštine, kreću od 885,00 do 937,00 KM, a postupak traje otprilike 15 dana (dobijanje rješenja 10 dana + izrada pečata 1 dan + registracija u Poreznoj upravi 1 dan + otvaranje transakcijskog računa 1 dan + prijava vlasnika i zaposlenika 1 dan). Napominjem da su ovo orjentacioni podaci, dobijeni na bazi iskustava pojedinih obrtnika i da mogu biti različiti u zavisnosti o kojoj se opštini radi.