Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijenu svijest o značaju financijskih izvještaja. Izuzetno, pravna lica koja u Bosni i Hercegovini djeluju kao dio stranog pravnog lica (poslovna jednica, firma kćerka i sl.) moraju, za potrebe izrade konsolidovanih bilansa, puno više raditi na izvještavanju menadžmenta. Financijski izvještaji tih društava su daleko sadržajniji, i može se slobodno reći, daleko kvalitetnije pripremljeni u odnosu na financijske izvještaje društava domaćeg kapitala.

Bez obzira što MRS 1 navodi (moguće) korisnike financijskih izvještaja, intenzitet korištenja financijskih izvještaja prvenstveno zavisi od razvijenosti tržišta kapitala. Ukoliko je tržište kapitala nerazvijeno, ukoliko su u pravnom licu samo interesi jednog vlasnika kapitala – fizičkog lica (naročito ukoliko je vlasnik kapitala ujedno i odgovorno lice u društvu), onda on i nema posebnog interesa za podacima iz financijskih izvještaja. Eventualno, oni mogu poslužiti za planiranje, analizu i sl., međutim, za takvim informacijama se ne mora čekati kraj poslovne godine.


Porijeklo kapitala značajno utiče na stepen korištenja financijskih izvještaja. Društva sa stranim kapitalom, bez obzira na organizacioni oblik, uglavnom pridaju više značaja sadržaju i prezentaciji financijskih izvještaja, iz razloga što investitori (stranci) uglavnom imaju izgrađenu “kulturu” korištenja i poznavanja značaja financijskih izvještaja.


Savremeni financijski izvještaj bi trebao da sadrži sve informacije, koje će biti korisnicima dostupne na najlakši i najprihvatljiviji način, a na osnovu kojih će korisnici prosuditi o svojim interesima.

Savremeni financijski izvještaj nije forma, niti može biti forma. MRS 1 propisuje samo “okvir” financijskih izvještaja, ostavljajući pravnom licu prilično “širine” u formiranju konačnog sadržaja izvještaja. U svakom slučaju, MRS 1 propisuje minimum sadržaja, a ostavlja na pravnom licu da odredi koliko i na koji način će ići sa pojašnjavanjem tih osnovnih informacija.

Na žalost, stanje i uslovi u Bosni i Hercegovini su takvi da se posmatra samo formalan sadržaj financijskih izvještaja, a čak ni on nije u skladu sa MRS 1 i njegovim posljednjim izmjenama. Zašto je to tako?
– Nerazvijeno tržište kapitala?
– Nerazvijena svijest o značaju informacija u financijskim izvještajima?
– Nedovoljno stranih ulaganja?
– Nedovoljno zajedničkih ulaganja i sudjelujućih interesa koji bi, ujedinjavajući interese više vlasnika kapitala, neminovno rezultirali povećanim interesom za financijskim izvještajima?

Dodatne informacije koje pravna lica prezetiraju se veoma često mogu naći na njihovim oficijelnim web stranicama, i predstavljaju izvjestan mix relevantnih informacija računovodstvenog, financijskog, korporativnog, pa nerijetko i marketinškog karaktera.
“Savremen” financijski izvještaj je urađen na, recimo, 140 stranica, objavljen na oficijelnoj web stranici i dostupan svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima. Pored formalnog (sa MRS 1 propisanog) sadržaja, ovaj izvještaj ima podatke o:
– penzionim i ostalim primanjima nakon zaposlenja, za koje su zainteresovani zaposlenici,
– detaljnom, pojedinačnom i konsolidovanom cash-flow izvještaju, za koje su zainteresovani investitori,
– sredstvima i obavezama, za koje su zainteresovani investitori, zaposleni i dr.,
– marketinškim podacima (tržište, modeli i sl.) za koje su zainteresovani dobavljači i kupci, itd.

 

Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com