Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ br. 92/13 objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2014. godinu.
Pomenutom Odlukom definisane su nove stope za usmjeravanje doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, i to
89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,
– 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ br. 103/13) propisan je način uplate obaveznog zdravstvenog osiguranja po novim stopama.
U tački 3. i 5. propisano je sljedeće:
… da će se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode PRIJE 01.01.2014. godine, BEZ OBZIRA NA DATUM IZVRŠENJA UPLATE, vršiti u omjerima, koji su važili prije primjene gore navedene Odluke (91% i 9%). Dok će se uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće obračunatih za periode NAKON 01.01.2014. godine, vršiti po novim stopama (89,8% i 10,2%).