Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Od UINO je najavljena mogućnost da će se od 1.1.2018. godine PDV prijave moći podnositi elektronskim putem. Do sada smo mogli imati pristup samo e-PDV sistemu u smislu praćenja knjiženja PDV prijava i plaćanja u sistemu UINO.  

PDV obveznici su na poleđini PDV prijava dobili od UINO sljedeće obavještenje:

Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je u Upravi za indirektno oporezivanje u završnoj fazi implementacije izgradnja nove porezne aplikacije u okviru koje je predviđen i modul za elektronsko pružanje usluga poreznim obveznicima. S tim u vezi, pripremili smo izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Zakona o akcizama, čime bi se, ukoliko isti budu usvojeni od strane Upravnog odbora omogućilo elektronsko podnošenje prijava samooporezivanja.

Planirano je da elektronska komunikacija za početak bude ostvarena sa velikim obveznicima indirektnih poreza i to u vidu obaveznog podnošenja prijava samooporezivanja od 01.01.2018.  godine, dok će ostali porezni obveznici moći da koriste ovaj vid e-usluge na dobrovoljnoj osnovi.

Da bi Vam se obezbijedio pristup elektronskom portalu, prije podnošenja zahtjeva i same registracije na e portal, dužni ste ažurirati svoje podatke, koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza (odgovorno lice, sjedište, kontakt telefon i email).

Budući da smo u proteklom periodu, utvrdili da svi porezni obveznici ne poštuju odredbe člana 32. Pravilnika o registraciji i upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, kojim je propisana dužnost obveznika da Upravi za indirektno oporezivanje prijavi svaku promjenu podataka iz Jedinstvenog registra u roku od osam dana po nastupanju promjene, ovim putem pozivamo Vas da u što kraćem roku dostavite tačne podatke u Grupu za podršku, Odsjeka za poreze u nadležnom Regionalnom centru, prema sjedištu obveznika. Osim toga, skrećemo Vam pažnju na odredbe člana 67. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim je predviđena novčana kazna za prekršaj obaveze obavještavanja Uprave za indirektno oporezivanje o početku, izmjeni ili prestanku obavljanja svoje djelatnosti.

U narednom periodu, a nakon ažuriranja podataka, koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, bit ćete obavješteni o uvjetima i načinu registracije na novi elektronski portal Uprave za indirektno oporezivanje.

Izvor: UINO
Fotografija preuzeta sa: