Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U “Službenim novinama FBiH”, broj 72/15 od 18.9.2015. godine, objavljena je Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem. Ovom uredbom određuju se uslovi i način plaćanja između učesnika u platnom prometu u gotovom novcu u konvertibilnim markama, a obuhvata plaćanja u gotovom novcu, uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa učesnika kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova platnog prometa, kao i uslove držanja gotovog novca u blagajni, te uslove i način uplate dnevnog pazara na račun kod ovlaštene organizacije.
Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama FBiH”, što znači od 26.9.2015. godine.

Šta konkretno propisuje Uredba?

Uredba se odnosi podjednako i na pravna i fizička lica (samostalne poduzetnike, obrtnike), bez obzira što fizička lica nemaju formalnu obavezu vođenja blagajne. Ona se takođe odnosi i na poslovne jedinice stranog pravnog lica koje su registrovane i obavljaju poslovnu djelatnost u FBiH.
Propisuje se obaveza svih plaćanja preko transakcijskog računa otvorenog kod poslovne / poslovnih banaka, osim u sljedećim slučajevima:

  • isplate penzija, primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite i civilnih žrtava rata i druga davanja fizičkim licima iz oblasti socijalne i dječije zaštite,
  • isplate akontacije putnih troškova i dnevnica za službena putovanja u zemlji i inostranstvu,
  • isplate naknada i drugih primanja koja se ne smatraju dohotkom i ne podliježu oporezivanju u skladu sa propisima koji regulišu porez na dohodak,
  • otkup poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, ljekovitog bilja, industrijskih i drugih sekundarnih sirovina od fizičkog lica,
  • isplatu štete fizičkom licu po osnovu osiguranja imovine i lica, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 300,00 KM,
  • plaćanje takse konzularnim i diplomatskim predstavništvima,
  • plaćanje dobara i usluga, izuzev plaćanja proizvoda u trgovini na veliko, prema drugom poslovnom subjektu, ako njihov pojedinačni iznos ne prelazi 200,00 KM,
  • otkup efektivnog stranog novca i čekova za poslovne subjekte ovlaštene za obavljanje mjenjačkih poslova,
  • isplatu sredstava fizičkim licima po odobrenim mikrokreditima i isplatu dobitaka fizičkim licima, ostvarenih učešćem u igrama na sreću koje se priređuju u skladu sa propisima koji regulišu igre na sreću i na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva finansija.

Znači, sva plaćanja osim naprijed navedenih se MORAJU obavljati preko transakcijskog računa.

Vođenje blagajne?

Što se tiče vođenja blagajne, tj. evidentiranja gotovine, propisano je da se sve uplate i isplate u gotovom novcu dokumentuju vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama (faktura, Ugovor, otkupni blok i sl.) koje se evidentiraju i čuvaju u rokovima utvrđenim zakonskim propisima i stave na uvid nadležnim kontrolnim organima.
Gotov novac se i dalje može podizati sa transakcijskih računa radi plaćanja gore navedenih namjena i održavanja blagajničkog maksimuma koji se utvrđuje odlukom organa poslovnog subjekta (interni akt).
Međutim, zabranjeno je poslovnim subjektima da izmiruju svoje obaveze gotovim novcem ako imaju blokirane transakcijske račune.
U blagajni se mora držati gotov novac do iznosa utvrđenog koji je utvrđen kao blagajnički maksimum i isti koristiti za gotovinska plaćanja, uz obavezno poštivanje naprijed navedenih isplata u smislu (ne)mogućnosti i ograničenja plaćanje iz blagajne.

Na osnovu čega se utvrđuje visina blagajničkog maksimuma?

Visinu blagajničkog maksimuma poslovni subjekti utvrđuju internom odlukom, i to na osnovu prosječnih dnevnih isplata iz blagajne u prethodnom mjesecu, kao i drugih uslova koji su od uticaja za potrebu držanja gotovog novca u blagajni.
Na visinu blagajničkog maksimuma ne ulazi gotov novac podignut sa transakcijskog računa za naprijed nabrojane namjene, pod uslovom da poslovni subjekti ovaj novac isplate istog ili narednog dana od dana njegovog podizanja.

Polog gotovine na transakcijski račun?

Poslovni subjekti su dužni da gotov novac, ostvaren obavljanjem registrovane djelatnosti, evidentiraju u skladu sa propisima o računovodstvu i uplate istog radnog dana na svoj račun otvoren kod ovlaštene organizacije, a najkasnije narednog radnog dana. Znači, vraćamo se u neko vrijeme od prije 15-tak godina (ako se nisam preračunala).

Sankcije?

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekšaj poslovni subjekt i odgovorno lice poslovnog subjekta novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 1.500,00 KM ako:

a) vrši plaćanja gotovim novcem suprotno namjenama utvrđenim odredbom člana 3. stav (1) uredbe (naprijed nabrojana ograničenja u plaćanju gotovim novcem),
b) sve uplate i isplate u gotovom novcu ne dokumentuje vjerodostojnim knjigovodstvenim dokumentima,
c) prilikom plaćanja u gotovom novcu ne primjenjuje odredbe propisa koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,
d) uplatu gotovog novca na račun i isplatu gotovog novca sa računa ne realizuje nalogom za plaćanje,
e) u blagajni drži gotov novac iznad iznosa utvrđenog blagajničkim maksimumom i ukoliko visinu blagajničkog maksimuma ne utvrđuje na propisan način,
f) gotov novac ostvaren obavljanjem registrovane djelatnosti ne evidentira i ne uplati na transakcijski račun.

Izvor: Službene novine FBiH”, broj 72/15 od 18.9.2015. godine