Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Novi Opšti kolektivni ugovor (OKU) je objavljen 22.06.2016. godine u Službenim novinama broj 82/2016, sa stupanjem na snagu danom donošenja. Malo je nezgodan datum stupanja na snagu zbog obračuna plaće za juni mjesec, o čemu su podijeljena stajališta.
Prema jednom stajalištu, potrebno je „lomiti“ plaću na dva perioda, 01.06.-22.06. (1. period) i 23.06.-30.06. (2. period), a drugo stajalište je da se za juni plaća obračunava po „staroj“ neto satnici (2,05 KM), a tek za juli „nova“ satnica (2,31 KM).

Najpraktičnije rješenje (u smislu obračuna plaće) je da se plaća ne “lomi”, jer ta varijanta u najmanjoj mjeri povlači problem obračuna drugačijeg procenta minulog rada i osnovice (najniže neto satnice). Nezvanični stav Federalnog ministarstva finansija je da se tek za juli primjenjuje “nova” neto satnica. Međutim, nezvanično je nezvanično, a kontrole obračuna i uplate poreza i doprinosa su itekako “zvanične”!!!
Pored toga, postoje i interesi poslodavaca i zaposlenika, šta je povoljnije ako se za cijeli juni mjesec obračuna plaća po “starom” OKU. Razlike su u prekovremenom radu, minulom radu, što naročito dolazi do izražaja u velikim društvima.
Za nepostojanje ove dileme se zakonodavac trebao pobrinuti, ali očito da zakonodavac nema sluha za praktičnu primjenu ovog OKU, kao ni drugih propisa!!!

Novi OKU uređuje plaće, najnižu satnicu i najnižu plaću, povećanje plaće (prekovremeni rad, noćni rad i dr.), sadržaj granskih kolektivnih ugovora, djelovanje i uslove rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, postupak raskidanja OKU, trajanje i važenje OKU i pravila štrajka.

Novi OKU NE UREĐUJE određene kategorije isplata kao što su: otpremnina, regres, prijevoz na posao i sa posla i sl., što je nvedeno na kraju ovog teksta, što daje indicije da će se razmatrati porezni status ovih isplata. Ali – za to čekamo izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovo je samo informacija za oprez 🙂

Šta ako se OKU “sudari” sa nekim drugim propisom?

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu ili drugim zakonima koji definišu radno-pravne odnose, ovim kolektivnim ugovorom, kolektivnim ugovorom na razini Kantona, granskim kolektivnim ugovorom, pojedinačnim kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu, ili Ugovorom o radu, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, osim u slučaju člana 8. kolektivnog ugovora, što znači da se ne može obračunavati i isplaćivati plaća niža od najniže satnice (2,31 KM).

Najniža plaća … noćna mora i zaposlenika i poslodavaca, ali sa različitih pozicija

Najniža plaća će se utvrđivati po istom principu kao i sada, na način da se množi sa punim fondom radnih sati za jedan mjesec i taj proizvod će biti najniža plaća radnika. Najnižu satnicu utvrđuje Ekonomsko socijalno vijeće za teritoriju Federacije BiH, najkasnije do 01.12. u tekućoj za narednu godinu. Početna najniža satnica za 2016. godinu iznosi 2,31 KM (dosadašnja je bila 2,05 KM). Najniža neto satnica uključuje i porez na dohodak. Prosječno povećanje najniže neto plaće je 45,76 KM.
Poslodavci koji plaće obračunavaju na osnovu bruto satnice, računaju je na isti način kao i do sada – najniža neto satnica + doprinosi iz plaće.

Može li plaća biti niža od propisanih 2,31 KM?

Novim OKU je data mogućnost da se granskim ili pojedinačnim KU, kao i KU za područje jednog kantona može ugovoriti i niža neto satnica s tim da tako utvrđeni iznos ne može biti niži od 1,62 KM (neto, sa uključenim porezom na dohodak). Znači, najniža neto satnica u FBiH se može kretati u rasponu 1,62 KM – 2,31 KM. Niže od 2,31 KM se može SAMO urediti Granskim kolektivnim ugovorima.
Najniža plaća se računa tako što se najniža neto satnica množi sa brojem sati za svaki mjesec pojedinačno (160, 168, 176 ili 184 sata).

Obračun najniže plaće po novom OKU

KATEGORIJA

BROJ SATI U MJESECU

160 sati             

168 sati 176 sati             

184 sata

Bruto plaća

535,65

562,43 589,22

616,00

Doprinosi na plaću

56,24

59,06 61,87

64,68

Doprinosi iz plaće

166,05

174,35 182,66

190,96

Neto dohodak

369,60

388,08 406,56

425,04

Lični odbitak (npr.)

300,00

300,00 300,00

300,00

Osnovica za oporezivanje

69,60

88,08 106,56

125,04

Porez na dohodak

6,96

8,81 10,66

12,50

Isplata radniku

362,64

379,27 395,90

412,54

Opća vodna naknada

1,81

1,90 1,98

2,06

Naknada za zašt. od nesreća

1,81

1,90 1,98

2,06

Ukupni troškovi poslodavca

595,52

625,28 655,04

684,81

 

Zaposlenik ima pravo na uvećanje plaće po sljedećim osnovama:

 • prekovremeni rad – najmanje 25% neto satnice
 • noćni rad – najmanje 25% neto satnice
 • rad na dan sedmičnog odmora – najmanje 15% neto satnice
 • rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici – najmanje 40% neto satnice
 • Neto satnica se primjenjuje po osnovu Ugovora o radu ili drugog akta poslodavca i podrazumijeva iznos sa uključenim porezom na dohodak

Navedeni dodaci se međusobno NE isključuju.

Minuli rad

Osnovna plaća uvećava se za 0.4% za svaku godinu radnog staža kod poslodavca sa kojim ima zaključen Ugovor o radu, a do sada je minuli rad bio 0,6%.
Pod radnim stažom podrazumijeva se i radni staž proveden kod istog poslodavca uključujući promjenu pravnog oblika privrednog subjekta (npr: zbog prodaje, nasljeđivanja, spajanja, pripajanja, te promjene oblika Društva)

Topli obrok

Poslodavac je obavezan radniku osigurati ishranu u toku radnog vremena (topli obrok). Ukoliko poslodavac ne osigura ishranu, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu od 0,5% do 1,0% prosječne neto plaće isplaćene u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Dnevni iznos naknade za ishranu utvrđuje se do 31.12. u tekućoj godini za narednu godinu. Visina naknade za topli obrok, utvrđena na bazi prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjim objavljenim podacima FZS, primjenjuje se za cijelu narednu godinu.

Šta je sa ostalim isplatama zaposlenicima koje su bile regulisane “starim” OKU?

Granski kolektivni ugovori MOGU regulisati i sljedeća pitanja, koja su u „starom“ OKU bila regulisana. Sada nisu !!! Kategorije, tj. naknade zaposlenicima koje se MOGU regulisati Granskim OKU su:

 • način utvrđivanja plaće i radnog učinka
 • način i visina obračuna povrćanja plaće po osnovu otežanih uslova rada
 • naknade u slučaju smrti zaposlenika i članova uže porodice
 • vrijeme odsustva sa rada
 • vrijeme bolesti radnika
 • rad na terenu
 • način i visinu utvrđivanje naknade na službeno putovanje
 • porodiljsko odsustvo žene
 • otpremnina
 • naknade za prijevoz sa posla i na posao
 • uslove i visinu regresa za godišnji odmor, pod uslovom da poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom

Porezni status isplata zaposlenicima?

Što se tiče poreznog statusa ostalih primanja zaposlenika koja proizilaze iz radnog odnosa: topli obrok, regres, otpremnina, prevoz na posao i sa posla, dnevnice, troškovi službenog puta, … sve što je navedeno u članu 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak OSTAJE ISTO. OKU propisuje minimum prava, sa jedne strane, a sa druge strane – pomenuti Pravilnik se nije mijenjao i u tom smislu NEOPOREZIVI IZNOSI OSTAJU ISTI – do promjene Pravilnika (koja se očekuje uskoro).

Član 14. Pravilnika se u cjelosti može pogledati na linku – TABELA IZMJENA ČLANA 14 PRAVILNIKA  i Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Pripremila: Sanela Agačević
Izvor: Opšti kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (“Službene novine FBiH” broj 48/2016 od 22.06.2016. godine)
Fotografije preuzete sa: www.pixabay.com