Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Od prije otprilike jedan mjesec na poleđini PDV prijava koje dobijaju PDV obveznici od Uprave za indirektno / neizravno oporezivanje nalazi se jedna nova rečenica, koja glasi:
U cilju olakšanja i nadzora o provjere, shodno članu 12. stav 2. tačka e) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja (“Sl. glasnik BiH”, broj 89/05), obveznici PDV-a koji iskažu negativno polje 71. u PDV prijavi, dužni su uz PDV prijavu pismeno obrazložiti razloge koji su doveli do negativnog polja 71.
Kako treba da izgleda to pismeno obrazloženje, nije navedeno, međutim, u telefonskom razgovoru sa predstavnicima UINO rečeno je “da se dopisom, koji ide u prilogu PDVprijave, obrazloži zbog čega je ulazni PDV veći od izlaznog“, pa je sve rezultiralo “negativnim poljem 71.
”Negativno polje 71.” znači, u stvari, da PDV obveznik za taj mjesec nije dužan platiti PDV, već isti može ili potraživati od države (povrat) ili ostaviti za sljedeće porezne periode za umanjenje buduće PDV obaveze.
Razlog za “negativno polje 71.” je jednostavan: više nabavki sa zaračunatim PDV-om (veći ulazni PDV) u odnosu na oporezive isporuke, tako da usmeno pojašnjenje koje traži UINO nema posebnog značaja, osim što se PDV obveznici (tj. njihove računovođe) opterećuju izradom dodatnih dokumenata koji nemaju svrhu.
Više nego smiješno je da neki PDV obveznik koji, npr. za 12/2013 godine imao “negativno polje 71.” u iznosu od npr. 126,00 KM isti mora obrazlagati, dok se sa druge strane, milionski dugovi pojedinih obveznika indirektnih poreza i dalje gomilaju (lista je nedavno objavljena). Obveznici koji ne plaćaju PDV ne moraju ga izgleda ni plaćati, a oni koji redovno izmiruju svoje obaveze i pri tome “ponešto” i potražuju od države (UINO) to moraju pravdati!