Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Federalno ministarstvo finansija je 23.12.2014. godine po brojem 04-02-7988/14 E.P. izdalo sljedeće

O B J A Š NJ E NJ E
O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM
OBRAČUNU ZA PERIOD I – XII 2014. GODINE

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon), za period I – XII 2014. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji (u daljem tekstu: FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica), najkasnije 28. februara 2015. godine.
Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz člana 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2014. godinu, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija daje sljedeće Objašnjenje:

1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2014. godinu su: sva privredna društva, društva za osiguranje, mikro-kreditna društva, leasing društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze, banke te druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi i na ona pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije ako se te poslovne jedinice ili pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.

2) Finansijske izvještaje sastavljaju i ona pravna lica nad kojima je otvoren ili zaključen stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.
Finansijske izvještaje nisu obavezna dostaviti ona pravna lica koja su registrovana u prethodnoj godini i nisu do 31.12. imali drugih promjena osim uplate obaveznog depozita. Isti su obavezni dostaviti FIA-i Sarajevo Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, zaključno dana 28. februara 2015. godine.

3) Obveznici iz tač. 1. i 2. ovog Objašnjenja finansijske izvještaje za izvještajni period I–XII 2014. godine sastavljaju u skladu sa važećim kontnim okvirom, prezentiraju ih na obrascima koji su propisani Pravilnicima o formi i sadržaju finansijskih izvještaja objavljenih u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 82/10”.
Članom 36. Zakona propisano je da godišnje finansijske izvještaje čine:
– Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. 12. 2014. godine;
– Bilans uspjeha – Izvještaj o uspješnosti poslovanja za period od 01. do 31. 12. 2014. godine;
– Izvještaj o gotovinskim tokovima;
– Izvještaj o promjenama u na kapitalu;
– Bilješke uz finansijske izvještaje.
U skladu sa Pravilnikom o dodatnom računovodstvenom izvještaju-Aneksu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 5/12, u daljem tekstu: Pravilnik), sve pravne osobe iz tačke 1. i 2. ovog Objašnjenja koje knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.
Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanoj formi obrasca štampanog na računaru, s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju i to obavezno u .xlm formatu koji se može pronaći na web stranici www.afip.ba.

4) Mala preduzeća, razvrstana prema kriterijima iz člana 4. Zakona, godišnje finansijske izvještaje prezentiraju kroz:
– Bilans stanja – Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. 12. 2014. godine;
– Bilans uspjeha – Izvještaj o finansijskoj uspješnosti za period 01. – 31. 12. 2014. godine;
U skladu sa Pravilnikom iz tačke 3. stav 3. ovog Objašnjenja, sva mala preduzeća koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

5) Pravno lice koje je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 , 63/10 i 75/13), statusno povezano, odnosno lice koje predstavlja maticu u grupi pravnih lica, dužno je sa 31.12.2014. godine sačiniti konsolidovani finansijski izvještaj za 2014. godinu sa prikazom poslovnog rezultata matice na kraju poslovne godine i predati FIA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) zaključno dana 30. aprila 2015. godine.

6) Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja svi obveznici predaje godišnjih finansijskih izvještaja su dužni samostalno izvršiti razvrstavanje u skladu sa odredbom iz člana 4. Zakona te obavezno dostaviti FIA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica na mala, srednja ili velika pravna lica, istovremeno sa predajom godišnjih finansijskih izvještaja.
FIA-a je dužna odbiti prijem finansijskih izvještaja podnesenih od strane onih obveznika koji ne dostave ispravno Obavještenje o razvrstavanju sačinjeno na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja.
Kod pravnih lica koja finansijske izvještaje dostavljaju elektronski, FIA je dužna odmah izvršiti automatsku kontrolu podataka iz finansijskih izvještaja te, ukoliko utvrdi da dostavljena Izjava o razvrstavanju nije u skladu sa kriterijima (visina prihoda, imovina, broj zaposlenih) dužna je istu odbiti i vratiti pravnom licu uz zahtjev za dostavljanje nove izjave o razvrstavanju.

7) FIA-a Sarajevo je dužna da Federalnom ministarstvu finansija, uz analizu poslovanja subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, obavezno, u pisanoj formi, dostavi i podatke o broju velikih, srednjih i malih preduzeća, kao i informaciju o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2014. godinu.
FIA je obavezna uspostaviti evidenciju (registar) subjekata koji sačinjavaju finansijske izvještaje u skladu sa MSFI za MSP, te Ministarstvu dostaviti izvještaj o takvim obveznicima i to najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

8) U skladu sa članom 37. Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica – podnosioca izvještaja.
FIA je dužna odbiti svaki finansijski izvještaj koji nije potpisan i ovjeren u skladu sa Zakonom.
Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine je dužan da, najdalje do isteka roka za predaju finansijskih izvještaja, dostavi FIA-i spisak ovlaštenih certificiranih računovođa sa važećom licencom, radi postupanja FIA-e u skladu sa stavom 8) ovog Objašnjenja.

9) Pravna lica razvrstana u srednja i velika su, uz predaju godišnjih finansijskih izvještaja, dužni dostaviti i godišnje izvještaje o poslovanju iz člana 40. Zakona.
Godišnji izvještaji velikih pravnih lica i pravnih lica čiji vrijednosni papiri kotiraju na tržištu kapitala moraju sadržavati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja.
Mala pravna lica nisu dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju, ali su dužna u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica.

10) Obveznici predaje finansijskih izvještaja na osnovu godišnjeg obračuna obavezno predaju i posebne obrasce propisane posebnim zakonskim propisima, i to: „TZ» Obračun članarina turističkim zajednicama, obrazac propisan odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 19/96 i 28/03) i Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH”, br. 18/09 i 2/12), kao i Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama („Službene novine Federacije BiH”, broj: 50/03).

11) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontrolu izmirivanja opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, br. 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, broj. 46/07 i 10/14).

12) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, dužni su da predaju i obračun posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, obrazac „ZS“, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uputstvo o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08).

13) Svim obveznicima obračuna i predaje obrasca «ONŠ», naknada za eksploataciju šuma i ostalih prihoda, u skladu sa odredbama Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH”, br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) i Uputstva o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma („Službene novine Federacije BiH“, broj: 44/10), koji knjigovodstvene evidencije vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), ukazujemo na činjenicu da je Ustavni sud FBiH dao mišljenje broj: U-029/10 od 12.10. 2010. godine, koje je objavljeno u Službenim novinama Federacije BiH broj: 77/10, da Vlada Federacije BiH nije imala ustavnu osnovu za donošenje ovakve Uredbe.
Shodno navedenom, Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 kojom je dato mišljenje da se Uredba o šumama mogla primjenjivati najdalje do 06.12.2011. godine, a ista je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 34/11.

Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14,19/14 i 46/14) je u podtački 18.5. propisano da se zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma, sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, naknada za krčenje šuma, naknada za ograničenje korištenja šuma, sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma i sredstava na promet šuma, koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o šumama („Službene novine Federacije BiH”, br. 20/02,
29/03 i 37/04) uplaćuju i raspoređuju na način i po propisima koji su važili do dana prestanka primjene tog Zakona.

Napominjemo da je u spomenutom Pravilniku, iza podtačke 18.5., dodana nova podtačka 18.5.a. koja glasi:
“naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima“,
kojom je propisano da se ovi prihodi uplaćuju u skladu sa kantonalnim propisima u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta. Kantonalni trezor ove prihode raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim Zakonom o šumama.
Uplata prihoda vršiti će se na način propisan ovim Pravilnikom do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapređenju šuma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te usklađivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

14) Nadležni organi i organizacije će od FIA-e preuzeti posebne podatke iskazane na obrascima i koristiti za svoje potrebe i to: «TZ» Obračun članarina turističkim zajednicama; «OVN» Obračun posebnih vodoprivrednih naknada; «ONŠ» Obračun naknada za eksploataciju šuma (zaostale uplate); te „ZS“ obračun naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i druge naknade.

15) Obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja su i budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina kao i vanbudžetski fondovi.
Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi su korisnici definirani članom 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14 i 13/14) i svoje godišnje izvještaje podnose u skladu sa odredbama čl. 19. i 20. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/12), a koji se sastoje od:
– računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika,
– analize iskaza (tekstualni dio).
Obrasci za godišnje izvještaje Budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su:
1. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR);
2. Bilans stanja (obrazac BS);
3. Iskaz o novčanim tokovima (obrazac NT);
4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF);
5. Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta (obrazac GIB);
6. Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01);
7. Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;
8. Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i
9. Izvještaji o ostalim finansijskim podacima (obrasci A, B i C).
Izvještaj o novčanim tokovima, obrazac NT, sastavljaju trezori ministarstava finansija, službe za finansije i budžetski korisnici koji imaju svoje vlastite transakcijske račune.
Obrasci godišnjih izvještaja su jednoobrazni za sve budžetske korisnike na svim nivoima vlasti.
Izradi godišnjih izvještaja na propisanim računovodstvenim obrascima, budžetski korisnici pristupit će nakon što obave sve predbilansne radnje i završna knjiženja.
Budžetski korisnici izraĎuju i podnose finansijske izvještaje za budžetsku godinu od 01. januara do 31. decembra.
Budžetski korisnici popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije.
Uz finansijske izvještaje, budžetski korisnici su dužni dostaviti i bruto bilans u elektronskoj formi.
Godišnji finansijski izvještaji moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe, potpisani od strane ovlaštenog predstavnika budžetskog korisnika i ovjereni pečatom budžetskog korisnika-podnosioca.

16) Budžetski korisnici dostavljaju: 1) Račun prihoda i rashoda, 2) Bilans stanja, 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, 4) Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS), i 6) Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV-01), FIA-i Sarajevo, u 2 (dva) primjerka, od čega je jedan primjerak za potrebe Federalnog zavoda za statistiku, a najkasnije do 28 februara 2015. godine.
Izvještaje iz tačke 15. ovog Objašnjenja budžetski korisnici su dužni dostaviti nadležnom ministarstvu, odnosno službi za finansije do 28. februara 2015. godine za 2014. godinu.

17) Konsolidacija izvještaja je postupak izrade jednog izvještaja iste vrste za sve budžetske korisnike u kojem se eliminiraju odnosi izmeĎu budžetskih korisnika po osnovu kredita i zajmova, prihoda i rashoda i stalnih sredstava.
Konsolidovane finansijske izvještaje izraĎuju ministarstva finansija kantona i Federacije.
Konsolidaciju svih godišnjih finansijskih izvještaja za nivo Federacije vrši Federalno ministarstvo finansija.
Konsolidacija se vrši na sljedećim obrascima:
1. Račun prihoda i rashoda,
2. Bilans stanja,
3. Izvještaj o novčanim tokovima,
4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju
5: Godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta.
Za potrebe Federalnog ministarstva finansija i drugih eksternih korisnika, dostavlja se i zbirni obrazac o Posebnim podacima o plaćama i broju zaposlenih.

18) Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje iz tačke 15. ovog Objašnjenja, kantonalnim ministarstvima finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.
Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima i Federalnom ministarstvu finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.
Kantonalna ministarstva finansija vrše konsolidaciju izvještaja na nivou kantona. Takvi izvještaji služe za kantonalni nivo vlasti.
Kantonalna ministarstva finansija dostavljaju godišnje konsolidovane izvještaje za budžete općina i gradova i godišnje izvještaje za budžete kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.
Federalno ministarstvo finansija konsoliduje izvještaje za nivo Federacije BiH do 25. aprila tekuće godine, za prethodnu godinu i dostavlja Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine.

19) Budžetski korisnici dužni su da uz godišnje računovodstvene izvještaje dostave i tekstualni izvještaj u kome će obrazložiti izvršenje budžeta, sa posebnim osvrtom na odstupanja ostvarenih od planiranih prihoda i rashoda po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji.
Budžetski korisnici dužni su da podnesu informaciju o dogaĎajima poslije datuma pod kojim je bilans sastavljen do dana sastavljanja informacije, ako ti događaji utiču na stanje imovine i na bilans rashoda i prihoda izvještajne godine.

20) Pored navedenih, Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja iz tačke 3. i 4. ovog Objašnjenja, na osnovu utvrĎenog godišnjeg obračuna, dužni su da, uz finansijske izvještaje, predaju i posebne obrasce i to:
– Obrazac – Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih.

21) Pravna lica iz tač. 1. i 2. ovog Objašnjenja, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09) i Plana provoĎenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavezno podnose i posebne obrasce sa podacima koji se koriste za potrebe statističkih istraživanja iz oblasti nacionalnih računa, a u svrhu izračunavanja Bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:
– „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2014. godinu” (obrazac StatAneks). Ovaj obrazac podnose sve pravne osobe obveznici sastavljanja i predaje godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća);
– „Godišnji izvještaj o investicijama za 2014. godinu” (obrazac INV – 01). Ovaj obrazac podnose sve pravne osobe obveznici predaje godišnjeg obračuna, bez obzira da li su ili nisu imali ulaganja u stalna sredstva. Ovim obrascem se prikupljaju podaci o investicijama svih pravnih osoba koje su neposredni investitori, i/ili vode nabavljena stalna sredstva u poslovnim knjigama, bez obzira da li se pravne osobe nalaze u redovnom ili probnom radu, u osnivanju, stečaju ili likvidaciji, a registrovani su na teritoriji Bosne i Hercegovine.

22) Finansijski izvještaji na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna za period I – XII 2014. godine popunjavati će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

23) Prijem kontrolu i obradu godišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o godišnjem obračunu za period I-XII 2014. godine vršit će FIA-a Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim izvještajima koji odgovaraju potrebama obveznika u smislu vođenja knjigovodstvene evidencije.

24) Za navedeni obračunski period obavezno se sastavlja porezni bilans i predaje nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u roku iz člana 38. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, br. 36/08 i 79/08), u kojem je propisano da se porezni bilans podnosi u roku od 30 dana po isteku roka koji je propisan za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja, odnosno do 28. marta 2015. godine.

25) U skladu sa članom 44. stav 5. Zakona, obveznici revizije iz člana 49. Zakona, dužni dostaviti i revidirane finansijske izvještaje sa priloženim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije najkasnije do 31.12.2014. godine za poslovnu 2013. godinu. FIA je dužna uspostaviti evidenciju (registar) obveznika revizije finansijskih izvještaja te pismeno obavijestiti Ministarstvo o obveznicima revizije koji nisu dostavili revidirane izvještaje, najkasnije do 15. januara 2015. godine.[/highlight]

26) Svi obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja za period I –XII 2014. godine su dužni pridržavati se ovog Objašnjenja.