Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 97/17  od 15.12.2017. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. U nastavku donosimo izmjene i dopune Pravilnika:

Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službene novine Federacije BiH”, broj 91/15) u članu 2. stav (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi:

“d) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom – obrazac TKK”

Član 2.

Član 5. mijenja se i glasi:

“Član 5.

(1) Trgovačka knjiga vodi se u pisanom obliku, ručno ili elektronski, tako da omogućava uvid i kontrolu prometa.
(2) Ako se trgovačka knjiga vodi ručno svaka strana mora biti numerisana rednim brojem, uvezana jemstvenikom, prošivena i zapečaćena pečatnim voskom. Trgovačku knjigu potpisuje i ovjerava odgovorno lice trgovca prije unosa podataka.
(3) Ako se trgovačka knjiga vodi elektronski, radi dostupnosti evidencije prilikom inspekcijske kontrole, na zahtjev inspektora vrši se štampanje podataka.

Član 3.

Član 6. briše se.

Član 4.

U članu 9. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

“(2) Uz oznaku cijene robe izložene prodaji ili pripremljene za prodaju mora se označiti redni broj iz trgovačke knjige i godina zaduženja, odnosno zapisnika o promjeni cijena u trgovačkoj knjizi, ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom, odnosno zapisnikom o promjeni cijena.
(3) Ako se na proizvodu nalazi bar code ili druga oznaka na osnovu koje se može istaknuta cijena povezati sa prijemnim listom ili rednim brojem zaduženja u trgovačkoj knjizi, trgovac nije dužan postupiti po odredbi stava (2) ovog člana”.

Član 5.

U članu 11. stav (2) riječ “kolone 5” zamjenjuje se riječima: “zbira kolona 5 i 6”.

Član 6.

(1) U članu 15. stav (1) riječ “tekuću” zamjenjuje se riječju “poslovnu”.
(2) Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
“(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na veliko vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.
(4) Trgovačka knjiga za trgovinu na veliko koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati.”

Član 7.

U članu 18. stav (1) tačka d), iza podtačke 3) dodaje se nova podtačka 4) koja glasi:

“4) Evidentiranje kala, rastura, kvara i loma u skladu sa propisanim Normativima i aktima trgovca, otpisa zaliha zbog isteka roka upotrebe i neškodljivog uništenja pod nadzorom inspekcijskih organa, manjka utvrđenog na zalihama na teret trgovca, manjka utvrđenog na zalihama nastalog zbog krađe, evidentiranje popusta u maloprodaji i korištenje vlastite robe iz prodajnog objekta za vanposlovne svrhe trgovca (reprezentacija, donacija i dr.), vrši se storno knjiženjem u koloni 4.”

U tački e). podtačka 1) mijenja se i glasi:

“1) U kolonu 5 upisuje se i maloprodajna vrijednost manjka utvrđenog na zalihama na teret odgovornog lica trgovca, a na osnovu odgovarajuće isprave.”

Član 8.

(1) U članu 22. stav (1) riječ “tekuću” zamjenjuje se riječju “poslovnu”.
(2) Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
“(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovinu na malo vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.
(4) Trgovačka knjiga za trgovinu na malo koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati.”

Član 9.

U članu 24. stav (3) mijenja se i glasi:

“(3 Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo (pijaca) dužan je voditi posebnu evidenciju o zaključenim ugovorima o zakupu iz člana 39a. tačka e) Zakona o unutrašnjoj trgovini.”

Član 10.

(1) U članu 26. stav (1) riječ “tekuću” zamjenjuje se riječju “poslovnu”.
(2) Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
“(3) Ako se trgovačka knjiga za trgovačke usluge vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.
(4) Trgovačka knjiga za trgovačke usluge koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati.”

Član 11.

Član 27. mijenja se i glasi:

“Član 27.

Davalac trgovinskih usluga berze, franšizinga, uskladištenja, otpremanja i dopremanja robe (špedicije), vašara, sajma (usluge priređivanja sajmova i privrednih izložbi) koji u svom računovodstvu vodi ažurno sve podatke vezane za izvršenu trgovinsku uslugu propisane članom 24. ovog pravilnika, nije obavezan voditi trgovačku knjigu za trgovinske usluge ali je dužan u momentu inspekcijske kontrole inspektoru predočiti dokumente iz člana 24. stav (1) tač. c) i d) ovog pravilnika.

Član 12.

(1) U članu 34. stav (1) riječ “tekuću” zamjenjuje se riječju “poslovnu”.
(2) Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:
“(3) Ako se trgovačka knjiga prometa komisionom robom vodi elektronski zaključivanje se vrši štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se ovjerava potpisom odgovornog lica i pečatom.
(4) Trgovačka knjiga prometa komisionom robom koja se vodi elektronski na kraju poslovne godine mora se osigurati na način da nije moguća izmjena strana ili dijelova evidencije i da se može u svakom trenutku štampati.”

Član 13.

U članu 36. riječi: “najmanje pet godina po isteku poslovne godine na koju se ta dokumentacija odnosi” zamjenjuju se riječima: “čuva se u skladu sa propisima o računovodstvu i drugim propisima koji reguliraju rok i način čuvanja ovakve vrste dokumenata.”

Član 14.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a počet će se primjenjivati od 01.01.2018. godine.

Izvor: Službene novine Federacije BiH broj:97/17
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com