Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Danas je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Ovaj dan je povod da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su prije svega isključenost iz društva i široka stopa nezaposlenosti. Procjene su da približno 15% svjetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Međutim, ne smijemo dopustiti da se samo 3. decembra sjetimo da su lica sa invaliditetom dio nas, našeg društva, zajednice, i da ne smijemo dozvoliti niti činiti bilo kakav oblik diskriminacije, što se na žalost veoma često dešava. U školama, bolnicama, parkovima, kafićima, na lica sa invaliditetom se nerijetko gleda kao na čudake. Oni nisu čudaci, oni su stoga ljudi koji znaju i umiju napraviti čudo od svog života, voljom, radom, upornošću, i stoga su umjetnici življenja.

Plivački klub Spid je jedan od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini čiji je programski cilj usmjeren prema osobama sa invaliditetom.

Položaj osoba sa invaliditetom u BiH je regulisan domaćim i međunarodnim propisima i konvencijama. Veliki broj državnih, etitetskih i lokalnih vlasti, domaćih nevladinih organizacija registrovanim na različitim nivoima, kao i međunarodnih oganizacija, bave se pitanjima osoba sa invaliditetom, njihovim pravima i položajem u društvu.
I pored toga, broj osoba koje žive sa invaliditetom u BiH je još uvijek nemoguće tačno utvrditi. Agencija za statistiku BiH procjenjuje, na osnovu podataka dobivenih od Službi za socijalni rad i Fondova PIO u oba entiteta, da više od 270.000 građana ima status osobe sa invaliditetom. Prema domaćim zakonima, taj status mogu ostvariti one osobe koje su rođene sa urođenim ili stečenim oštećenjem sluha i/ili vida, fizičkim invaliditetom, intelektualnim poteškoćama, autizmom, te mentalnim i duševnim oštećenjima.

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvencija o pravima osoba s invaliditetom u martu 2010. godine i za njeno provođenje je zaduženo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Nadgledanje njihovog rada je na Vijeću za osobe sa invaliditetom koje čine predstavnici različitih nivoa vlasti i nevladinih organizacija. Iako zakoni koji regulišu ovu oblast (između ostalih) zabranjuju bilo kakvu diskriminaciju između različitih kategorija invalida, praksa je drugačija. To se posebno očituje na polju zdravstvene zaštite. Istraživanja su pokazala da  određeni broj osoba sa invaliditetom nije čak ni zdravstveno osiguran, zbog čega nisu u mogućnosti ostvariti prava predviđena zakonima u polju zdravstvene zaštite.

Problemi se javljaju prilikom kupovine lijekova ili zdravstvenih pomagala. Zbog toga su vlade oba entiteta utvrdile listu ortopedskih pomagala i esencijalnu listu lijekova.  Međutim, i one osobe koje imaju regulisano zdravstveno osiguranje, zbog nepostojanja adekvantih ustanova za njihovo liječenje ili rehabilitaciju nekada su primorane da odu u druge gradove, pa čak i države kako bi dobili adekvatnu liječniku pomoć.

Dan posvećen osobama sa invaliditetom ustanovljen je od strane Generalne skupštine UN-a 1992. godine, usvajanjem rezolucije kojom se sve zemlje pozivaju da obilježavaju taj dan s ciljem da se unaprijedi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu. Stoga je od posebnog značaja svaki vid upoznavanja senzibiliziranja lokalne zajednice s potrebama osoba sa invaliditetom, te unapređenje saradnje između predstavnika lokalne vlasti i nevladinih organizacija.

Pogledajte ovaj inspirativni video Plivačkog kluba Spid.

Izvori:
http://www.diskriminacija.ba
http://www.16dana.ba
Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com