Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U kategoriji “ostala primanja zaposlenika” najčešće su otpremnine, troškovi sahrane, novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti, pomoć usljed pretrpljenih elementarnih nepogoda i sl. pomoći, pokloni i jubilarne nagrade.

Porezni tretman ostalih primanja zaposlenika ili “Koliki su neoporezivi iznosi?”

 

1. Troškovi prevoza na posao i sa posla

Naknada troškova prevoza na posao i sa posla je neoporeziva ukoliko se isplaćuje u visini koštanja cijene karte gradskog, prigradskog ili međugradskog prevoza, a u slučaju korištenja vlastitog automobila saglasno unutrašnjim aktima u visini od 15% od cijene 1l benzina po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i po mjesečne karte u javnom saobraćaju na odobrenoj relaciji.

2. Otpremnina

U slučaju otkaza Ugovora o radu, neoporezivi iznos otpremnine je do iznosa koji čini 70% prosječne mjesečne plaće u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca – isplatioca otpremnine,
Po osnovu Sporazumnog raskida Ugovora o radu, zaposlenik nema pravo na otpremninu, ali ako je poslodavac isplati onda opremnina ima tretman plaće i na nju se obračunavaju i plaćaju propisani doprinosi, porez na dohodak i posebne naknade.
U slučaju odlaska u penziju, neoporezivi iznos otpremnine je u visini šest neto plaća zaposlenika koje su mu isplaćene u prethodnih šest mjeseci ili šest prosječnih neto plaća u FBiH prema posljednjem statističkom podatku, ako je to povoljnije za zaposlenika,

3. Naknada za troškove liječenja

U slučaju teško oboljelih zaposlenika i članova njegove uže porodice, neoporeziv iznos naknade je u visini stvarnih troškova prema dokumentaciji. Članovi uže porodice, za koje se može “vezati” ova naknada su djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke
izdržavaju i djeca za koju roditelj plaća alimetaciju. Drugim izdržavanim članovima uže porodice smatraju se roditelji kao i roditelji bračnog druga, te preci i potomci u pravoj liniji ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa poreznim obveznikom.

4. Troškovi sahrane

Ova naknada se odnosi na troškove sahrane zaposlenika ili člana njegove uže porodice, i u slučaju smrti penzinisanog zaposlenika.
Neoporezivi iznos je u visini stvarnih troškova sahrane, a maksimalno u visini 4 prosječne mjesečne plaće u FBiH u prethodna 4 mjeseca, prije donošenja Rješenja o isplati naknade.

5. Novčana pomoć u slučaju teške invalidnosti (60%), teške bolesti zaposlenika ili člana uže porodice i hirurških intervencija

Ova (neoporeziva) naknada se može zaposleniku isplatiti jednokratno, i to do visine 3 prosječne plaće zaposlenika isplaćene u prethodna tri mjeseca ili u visini 3 prosječne neto plaće u FBiH prema objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, ako je to povoljnije za zaposlenika.

6. Pokloni koje poslodavac daje zaposleniku

Pokloni koje poslodavci daju zaposleniku u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, povodom državnih i vjerskih praznika i/ili jubileja firme i sl., ne podliježu obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak ako njihova ukupna vrijednost na godišnjem nivou nije veća od vrijednosti koja je jednaka iznosu 30% prosječne mjesečne plaće koju objavljuje Federalni zavod za statistiku za mjesec kada se daje poklon. Pokloni zaposlenicima se mogu davati jednom ili više puta u toku godine. Ako se daju više puta u toku godine, onda se posmatra ukupan iznos dat po ovom osnovu u smislu utvrđivanja neoporezivog iznosa.


Naprijed navedeno je za područje FBiH regulisano članom 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18) – PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – NESLUZBENI PRECISCENI TEKST

Napomena: Tekst ažuriran sa izmjenama propisa
Fotografija preuzeta sa https://pixabay.com