Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu 2017. godinu propisane u članu 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj 83/09) za period I – XII 2017. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo, a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2018. godine.

Finansijski izvještaji se mogu predati u pisanoj ili elektronskoj formi.

Elektronska verzija finansijskog izvještaja u 2018. godini podrazumijeva snimanje excel fajla sa podacima pravnog lica na CD/DVD. XML fajlovi sa podacima finansijskih izvještaja se više neće koristiti. Predavanje finansijskih izvještaja u 2018. godini podrazumijeva snimanje vrijednosti finansijskih izvještaja u excel dokumente Agencije.
Dosadašnja praksa je podrazumijevala snimanje XML fajl finansijskog izvještaj kao elektonsku verziju. U narednoj 2018. godini XML fajl se izbacuje i zamjenjuje excel fajlovima koje će biti potrebno snimiti na CD/DVD.
Sve vrste obveznika predaje finansijskih izvještaja će imati svoj predložak excel fajla u kojem treba snimiti vrijednosti iz obrazaca finansijskog izvještaja. Novi excel fajlovi sadrže kolone ili mjesta za sve vrijednosti iz finansijskog izvještaja uključujući i ostale obrasce (vodna naknade, naknade za šume, obrasce o investicijama itd).

Rok za dostavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa članom 44. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09)  je do posljednjeg dana februara tekuće 2018.  godine za prethodnu 2017. godinu.

Naknade za prijem, kontrolu, ispravke i čuvanje računovodstvenih iskaza o poslovanju pravnih osoba u iznosu od:

Finansijski izvještaj (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) u pisanoj i elektronskoj formi 70,00 KM
Finansijski izvještaj u pisanoj formi (godišnji, likvidacioni, konsolidovani) 90,00 KM
Revizorski izvještaj u pisanoj i elektronskoj formi 50,00 KM
Revizorski izvještaj u pisanoj formi 70,00 KM

 

U nastavku možete pročitati:

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I-XII 2017 GODINE

Izvor:
www.fia.ba
www.fmf.gov.ba
Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com