Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Propisane poslovne knjige i evidencije samostalnih poduzetnika – obrtnika su:
• Knjiga prihoda i rashoda (Obrazac KPR-1041), za SVE samostalne poduzetnike;
• Knjiga prometa (Obrazac KP-1042), SAMO za samostalne poduzetnike koji prihod naplaćuju u gotovini i čekovima (izuzev trgovaca),
i za samostalne   poduzetnike sa statusom „paušalca“ koji prihod naplaćuju bezgotovinski od pravnih lica;
• Popisna lista dugotrajne imovine (Obrazac PLDI -1043), SAMO za samostalne poduzetnike koji imaju dugotrajnu imovinu
u obavljanju djelatnosti, bez obzira da li su je nabavili u toku poslovanja ili ranije i
• Evidencija o potraživanjima i obavezama (Obrazac EPO -1044), SAMO za samostalne poduzetnike koji evidentiraju potraživanja i obaveze,
bez obzira da li ih naplaćuju i plaćaju u gotovini ili bezgotovinski.

Poslovne knjige i evidencije se vode po principu blagajne.
Princip blagajne znači da se za poreznog obveznika prihod smatra stvarno primljenim prihodom u trenutku kada je poreznom obvezniku stavljen na raspolaganje i/ili kada je primljen u njegovu korist, a rashodi se smatraju rashodom kada su plaćeni.
Sve poslovne promjene unose se u poslovne knjige svakodnevno, a knjigovodstveno stanje u svakom momentu mora odgovarati stvarnom stanju.
Samostalni poduzetnici dužni su poslovne knjige i druge propisane evidencije držati u svojim poslovnim prostorijama ili kod ovlaštenog knjigovodstvenog servisa, odnosno (ukoliko nemaju poslovnu prostoriju) u stambenim prostorijama i mjestima gdje obavljaju djelatnost (u vozilima, na pijačnim tezgama i sl). Poslovne knjige moraju biti dostupne radnicima Porezne uprave koji su ovlašteni za vršenje inspekcijskog nadzora.
Propisane evidencije se moraju voditi uredno, tačno i ažurno i vode se odvojeno za svaki porezni period, odnosno poslovnu godinu. Po isteku godine porezni obveznik je dužan poslovne knjige zaključiti i potpisati.
Za svaku poslovnu godinu se ne moraju nabaviti nove knjige, može se nastaviti sa evidencijom poslovnih promjena u knjigama iz prethodne godine.
Poslovne knjige se ne mogu voditi elektronski, već samo u pisanoj formi, jedino je za obrazac EPO 1044 – Evidencija potraživanja i obaveza propisano da se može voditi elektronski.
Što se tiče vođenja poslovnih knjiga, izuzetak je samostalni poduzetnik – paušalac, koji taj status dobija Rješenjem od Porezne uprave, ali samo pod uslovom da nije PDV obveznik.
„Paušalci“ nisu dužni voditi poslovne knjige, sa izuzetkom onih koji ostvaruju promet sa pravnim licima, i koji su dužni voditi samo Knjigu prometa.

Obaveza vođenja poslovnih knjiga i evidencija za samostalne djelatnosti definisana je u više propisa, od kojih se mogu okarakterisati kao najbitniji:
1. Propisi o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, br. 10/08, 09/10 i 44/11)
Pravilnik o primjeni poreza na dohodak („Službene novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11)
2. Propisi o obavljanju trgovine
Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine FBiH“, br. 40/10)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige („Službene novine FBiH“, broj 28/06)
3. Zakon o obrtu („Službene novine FBiH“, br. 52/02, 29/03 i 11/05)
4. Ostali propisi koji uređuju poslovanje posebnih djelatnosti