Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Koji iznos se  „odbija“ od plaće radnika?

Visina naknade/donacije/pomoći koja se „odbija“ od neto plaće radnika, ovisi od mjesta zaposlenja radnika, odnosno da li je zaposlen u organima vlasti i pravnim licima čiji je osnivač organ vlasti ili u „realnom“ sektoru (tzv. ostali zaposleni u skladu sa ovim Zakonom).
Zaposlenicima koji obavljaju nesamostalnu djelatnost u:
–          organima vlasti Federacije, kantona i jedinice lokalne samouprave I
–          pravnim licima čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave,
odbija se jedna neto „dnevnica“ (neto dnevna zarada) iz mjesečne neto plaće zaposlenika u narednih šest mjeseci. Pod neto plaćom podrazumijeva se isplata „na ruke“, dakle onaj neto iznos na koji se obračunavaju posebne naknade za zaštitu od prirodnih nesreća (0,5%) i opća vodna naknada (0,5%).
Dakle, u slučaju da zaposlenik u organima vlasti ili pravnim licima čiji je osnivač organ vlasti ima neto plaću (neto „na ruke“) 1.000,00 KM, a mjesec broji 21 radni dan, iz neto plaće izdvaja se 47,62 KM naknade/pomoći/donacije za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće. Radniku se u ovom slučaju isplaćuje neto plaća u iznosu od 952,38 KM.

Iz plaće ostalih zaposlenih u Federaciji izdvojit će se po 1% iz mjesečne neto plaće (neto „na ruke“) zaposlenika u narednih šest mjeseci. Tko su ostali zaposlenici? Pod „ostalim“ smatraju se svi zaposlenici koji obavljaju nesamostalnu djelatnost na području Federacije, bez obzira da li su zaposleni u preduzeću, udruženju, fondaciji, obrtu i sl. Što ukazuje na to da su i zaposlenici udruženja čija je „djelatnost“ prikupljanje pomoći za nastradala područja (na čiji se račun također može uplatiti pomoć ili donacija) također obveznici uplate naknade/donacije/pomoći 1% od svoje neto plaće (neto „na ruke“).
Dakle, u slučaju da „ostali zaposlenik“ ima neto plaću (neto „na ruke“) 1.000,00 KM, iz neto plaće izdvaja se 10,00 KM naknade/pomoći/donacije za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće. Radniku se u ovom slučaju isplaćuje neto plaća u iznosu od 990,00 KM.
Napominjemo, da vlasnici obrta nisu obveznici uplate 1% spomenute naknade, iz razloga što oni nemaju plaću, ali je vlasnik obrta u obavezi uplatiti 1% naknade za svoje uposlenike koji ostvaruju prihod od nesamostalne djelatnosti.

Upravo na osnovu gore navedenih primjera, može se uočiti da naknada za pomoć i obnovu područja zahvaćenih prirodnim nesrećama, ne predstavlja nikakav novi namet na poslodavca. Ova naknada se obustavlja od neto plaće zaposlenika i obračunava se na njegov teret, a ne na teret poslodavca. Tako da će „jedini“ dodatni trošak poslodavcu biti naknada banci, za uplatu ove naknade/pomoći/donacije.

Na koji račun izvršiti uplatu i pod kojom vrstom prihoda?

Uplata naknade/pomoći/donacije vrši se na račun javnih prihoda:
–          budžeta Federacije BiH I
–          budžeta kantona i jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće.

Pod područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom smatraju se kantoni, općine i naseljena mjesta u općinama u kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće uzrokovano poplavama i klizištima, a koje se nalaze u Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Unsko-sanskom kantonu, Posavskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu i Kantonu Sarajevo.

Račun javnih prihoda Budžeta Federacije:
Union banka d.d. Sarajevo                                                   102-050-00001066-98

Račun javnih prihoda kantona čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće:
–          Zeničko-dobojski kanton
Investiciono-komercijalna banka  d.d. Zenica                      134-010-00000016-72
–          Tuzlanski kanton
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla                                         132-100-02560000-80
–          Unsko-sanski kanton
UniCredit Bank d.d.                                                             338-000-22100058-77
–          Posavski kanton
UniCredit Bank d.d                                                              338-000-22104571-21
–          Srednjobosanski kanton
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla                                         132-010-20125367-50
–          Kanton Sarajevo
UniCredit Bank d.d.                                                             338-000-22100192-63

Uplatu je također moguće izvršiti na račun javnih prihoda jedinica lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće.
Uplata se vrši na vrstu prihoda 733116 – Donacija od domaćih fizičkih i pravnih lica za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Ova vrsta prihoda objavljena je u „Službenim novinama FBiH“, broj. 65/14 od 13.8.2014. godine.
U slučaju uplate naknade/pomoći/donacije iz plaće zaposlenih u organima vlasti i pravnih lica čiji je osnivač organ vlasti, uplata se vrši na gore navedeni račun u skladu sa nivoom vlasti.
U slučaju uplate naknade/pomoći/donacije iz plaće ostalih zaposlenih, uplata se vrši na gore navedene račune prema izboru zaposlenika. Dakle, svaki zaposlenik će se ponaosob izjasniti (preporučujemo pismeno) na koji račun će se izvršiti uplata.
U članu 8. Zakona navedeno je da donatorske račune za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu mogu otvoriti Federacija, kantoni i jedinice lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, i registrirane humanitarne organizacije iz Federacije.

Skrećemo pažnju, da bez obzira što je zakon u članu 8. propisao da donatorske račune može otvoriti i registrovana humanitarna organizacija iz Federacije, uplata naknade/donacije/pomoći može se vršiti isključivo na račune javnih prihoda budžeta Federacije, kantona i lokalne samouprave.

Preuzeto sa LINKA
www.feb.ba