Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U primjeni do 3.10.2016. godine

Pravo zaposlenika na regres je regulisano članom 19 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08): “Zaposlenik ima pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora u visini najmanje 50% prosječne neto plate svih zaposlenih ostvarene kod poslodavca u mjesecu koji prethodi isplati regresa, pod uslovom da privredni subjekt – poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku je:
– prosječna tromjesečna neto plaća u FBiH u posljednja tri mjeseca, ili
– 70% plaće zaposlenika, u zavisnosti šta je za njega povoljnije.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za FBiH je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16)


U primjeni od 3.10.2016. godine

Opšti kolektivni ugovor se ne bavi propisivanjem prava na regres zaposlenika, već je članom 14 regulisano da Granski kolektivni ugovori, pored drugih pitanja određenih ovim kolektivnim ugovorom, obavezno regulišu i uslove i visinu naknade regresa za godišnji odmor, pod uslovom da poslodavac nije prethodnu poslovnu godinu završio sa gubitkom.

Neoporezivi iznos regresa koji se može isplatiti zaposleniku je 50% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca prije isplate.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za FBiH je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Sl. novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18).

Veoma često se u praksi miješa pravo na regres, odnosno iznosi koji su kao takvi regulisani Opštim kolektivnim ugovorom i neoporezivi iznos regresa. To su dvije različite kategorije. Znači, Opštim kolektivnim ugovorom se reguliše postojanje PRAVA i eventualno VISINA iznosa na koji zaposlenik ima pravo (minimalna), dok se Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak regulišu iznosi preko kojih se plaćaju doprinosi i porez na dohodak, tj. koji se tretiraju kao plaća.

Propisi na koji se naslanja pravo na isplatu regresa i (ne)oporezivi iznosi su:
OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR – STARI
OPSTI KOLEKTIVNI UGOVOR – NOVI
PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – NESLUZBENI PRECISCENI TEKST

Napomena: Tekst ažuriran sa izmjenama propisa
Fotografija preuzeta sa https://pixabay.com