Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U Sarajevu je danas prezentiran Izvještaj o postinvesticijskim (aftercare) aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA BiH za 2016. godinu, te održan redovni godišnji sastanak Saradničke mreže u BiH.
Naime, od 2013. godine u okviru Programa postinvesticijske podrške uspostavljena je Saradnička mreža kao mehanizam saradnje između institucija na svim nivoima vlasti u BiH koje doprinose bržem prevazilaženju prepreka prlikom realizacije investicijskih projekata, te na taj način aktivno doprinose unapređenju poslovnog okruženja u okviru svojih nadležnosti.
S obzirom na to da aktivnosti Saradničke mreže imaju fokus na rješavanju administrativnih izazova s kojima se investitori susreću, Agencija, zajedno s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, entitetskim i državnim institucijama, članicama Mreže, posjećuje investitore aktivne u BiH i s njima obavlja strukturirane razgovore u cilju prikupljanja informacija i identifikacije administrativnih barijera za investiranje.
Prikupljene informacije na terenu FIPA BiH analizira i delegira nadležnim državnim, entitetskim i lokalnim organima na razmatranje, te preporukama predlaže njihovo rješavanje.
Aftercare program predstavlja prvu sveobuhvatnu aktivnost u cilju motivacije postojećih investitora u Bosni i Hercegovini na lakše reinvestiranje i poboljšanje veza s lokalnom privredom. Saradnička mreža danas broji 55 članica, a kroz nju je od 2013. godine do danas posjećeno 356 kompanija, te identificirano ukupno 690 otvorenih pitanja, od kojih je 149 (22%) uspješno riješeno, 249 (36%) je u postupku rješavanja, dok rješavanje 292 (42%) pitanja zahtijeva izmjenu zakonskih propisa ili sistemske reforme.
Ova pitanja su delegirana nadležnim tijelima kroz prijedloge i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja i uvjeta investiranja u Bosni i Hercegovini, a koji su sastavni dio prezentiranog Izvještaja. Zagovaranjem i aktivnim učešćem u rješavanju otvorenih pitanja, Saradnička mreža je, do danas, pomogla da 26 kompanija prevaziđe administrativne prepreke i uspješno reinvestira 75,7 miliona KM diljem Bosne i Hercegovine.
Prema prezentiranom izvještaju za 2016. godinu, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo u septembru 2017. godine, Agencija je samostalno ili u okviru Saradničke mreže obavila 55 posjeta investitorima koji su do sada investirali 432,4 miliona eura i zaposlili 4.963 bh. radnika, od čega je 3.299 novozaposlenih. Analiza rezultata je pokazala da je više od polovice od ukupnog broja posjećenih kompanija zainteresirano za proširenje i unapređenje svog poslovanja, te da bi investirali dodatnih 407,3 miliona eura i zaposlili 1.795 novih radnika ako bi se otklonile administrativne barijere s kojima se suočavaju u svom poslovanju.
Upravo iz ovog razloga od ključnog je značaja da svi nivoi vlasti u BiH, uoče značaj aktivnosti koje se provode putem Saradničke mreže, te se uključe u njen rad i daju maksimalnu podršku u rješavanju otvorenih pitanja koja stoje na putu realizacije ovih investicijskih planova.
Međunarodna finansijska korporacija IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije putem projekata Privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou „LIFE“ i Unapređenja poslovne klime i pristupa tržištu „ICAM“ podržava rad i pruža tehničku podršku Programu postinvesticijske podrške u BiH i realizaciji aktivnosti Saradničke mreže u BiH.

Izvor:www.akta.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com