Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 79/17 od 18.10.2017. godine, objavljene su izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini u FBiH.

Najznačajnije izmjene se odnose na:
– uvođenje mogućnosti obavljanja trgovinske djelatnosti sa statusom “trgovca pojedinca” (fizičkog lica koje obavlja djelatnosti trgovine isključivo ličnim radom na osnovu rješenja nadležnog organa) na prodajnom mjestu van prodavnice;
– što se tiče školske spreme, trgovac pojedinac mora imati završenu najmanje osnovnu školu, dok je za obavljanje trgovinske djelatnosti u okviru pravnog lica i samostalne trgovinske radnje obavezna najmanje SSS;
– trgovac pojedinac će morati voditi poslovne knjige;
– trgovac pojedinac promet neće morati evidentirati putem fiskalne kase;

Što se tiče fiskalne kase, prodaja na tržnicama na malo (pijacama), koja se obavlja izvan trgovačkih radnji koje su rješenjem nadležnog organa registrovane za djelatnost trgovine je oslobođena fiskalizacije (Odluka o određivanju drugih djelatnosti koje ne podliježu obavezi evidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja – ODLUKA).

Ovim zakonom se takođe uređuje: obavljanje i uvjeti za obavljanje trgovine na veliko, trgovine na malo i trgovačkih usluga, osnivanje i prestanak rada trgovačke radnje, posebni oblici obavljanja trgovine, način formiranja cijena, zaštita potrošača i nedopušteno trgovanje, ograničenje obavljanja trgovine, nadzor nad primjenom ovog zakona, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje trgovine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune ovog zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“, tj. od 26.10.2017. godine. Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa izmjenama i dopunama do 26.12.2017. godine.

Neslužbeni prečišćen tekst zakona o unutrašnjoj trgovini možete preuzeti na sljedećem linku – Zakon o unutrašnjoj trgovini – PRECISCEN TEKST

Izvor: www.feb.ba
Pripremila: Sanela Agačević
Fotografija preuzeta sa:  www.pixabay.com