Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na jučerašnjoj (19.10.2017. godine) sjedinici Parlamenta FBiH usvojene su izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini. Izmjene će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.
U nastavku dajemo kompletan tekst Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini koji će biti objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 79/17.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI

Član 1.
1) U Zakonu o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH“, br. 40/10) u članu 2. stav 2) mijenja se i glasi:
„2) Trgovac, u smislu ovog zakona, jeste:
a) pravno lice registrirano za obavljanje djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu upisa u Registar poslovnih subjekata u nadležnom općinskom sudu,
b) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine i/ili trgovinskih usluga na osnovu rješenja gradskog, odnosno općinskog organa uprave nadležnog za oblast trgovine (u daljnjem tekstu: nadležni organ),
c) fizičko lice koje obavlja djelatnosti trgovine isključivo ličnim radom na osnovu rješenja nadležnog organa.“.
2) U stavu 3) u tački e) iza riječi: „odobrenja“ dodaju se riječi: „nadležnog organa“ i piše tačka, a preostali tekst se briše.

Član 2.
U članu 3. u stavu 3) i u članu 11. u stavu 7) riječi: “novčanica koje“ zamjenjuju se riječju: “koji“.

Član 3.
U članu 4. u stavu 2) u sedmom redu riječi: „ograničavanja tržišta“ zamjenjuju se riječima: „u cilju zaštite javnog interesa i sprečavanja štetnih posljedica na tržištu.“.

Član 4.
1) U članu 11. u stavu 2) u četvrtom redu iza teksta u zagradi piše se zarez i dodaju riječi: „kao i trgovac u svojstvu fizičkog lica koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo određenom vrstom robe na osnovu rješenja nadležnog organa i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice iz člana 8. stav 1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona (u daljnjem tekstu: trgovac pojedinac),“.
2) U stavu 3) u trećem redu tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „a trgovac pojedinac najmanje osnovnu školsku spremu.“.
3) Iza stava 7) dodaje se novi stav 8) koji glasi:
„8) Za robu koja se prodaje u rasutom stanju po jediničnoj mjeri, zavisno od vrste robe (kilogram, litar, metar i sl.), trgovac je dužan iznos računa zaokružiti u skladu sa propisom Centralne banke Bosne i Hercegovine.“.

Član 5.
U članu 12. u stavu 3) u drugom redu riječi: „i stočnih pijaca na“ zamjenjuju se riječima: „u poslovnim prostorima u“.

Član 6.
Član 13. se briše.

Član 7.
U članu 14. u stavu 1) u petom redu iza riječi: „objekat“ zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali tekst se briše.

Član 8.
U članu 16. u stavu 5) iza riječi: „članom“ piše se tačka, a preostali tekst se briše.

Član 9.
Iza člana 21. dodaje se novo poglavlje IVa. i novi čl. 21a., 21b., 21c. i 21d. koji glase: “IVa. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO LIČNIM RADOM – TRGOVAC POJEDINAC
Član 21a.
1) Odobrenje za obavljanje trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice nadležni organ izdat će fizičkom licu koje ispunjava sljedeće uvjete:
a) državljanin je Bosne i Hercegovine,
b) poslovno je sposoban,
c) ima najmanje osnovnu školsku spremu,
d) zdravstveno je sposoban, ako je za obavljanje trgovine na malo određenim robama iz predmeta poslovanja zdravstvena sposobnost propisana kao poseban uvjet,
e) ima sklopljen ugovor ili predugovor o zakupu jednog prodajnog mjesta izvan prodavnice iz člana 8. stav 1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona, koje ispunjava uvjete utvrđene članom 12. ovog zakona,
f) nema zasnovan radni odnos ili nije ostvario prava na osnovu radnog odnosa,
g) nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca, o čemu podnosi pisanu izjavu,
h) pravomoćnom odlukom nije mu izrečena mjera zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti.
2) Izuzetno od tačke e) u stavu 1) ovog člana, u slučaju da fizičko lice podnosi zahtjev za odobrenje obavljanja trgovine na malo izvan prodavnice iz člana 8. stav 1) tač. a), b) i d) u određene dane tokom sedmice na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave, dužan je nadležnom organu dostaviti sklopljen ugovor ili predugovor o zakupu prodajnog mjesta izvan prodavnice u svakoj od tih jedinica
lokalne samouprave.
3) Podnosilac zahtjeva dužan je u zahtjevu precizirati vrstu robe kojom će obavljati trgovinu na malo, a u slučaju iz stava 2) ovog člana precizirati i dane u kojima će obavljati trgovinu u određenoj jedinici lokalne samouprave.
Član 21b.
1) Nadležni organ će u roku osam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva i uz ispunjavanje uvjete iz člana 21a. ovog zakona fizičkom licu izdati rješenje o odobrenju obavljanja trgovine na malo ličnim radom izvan prodavnice, kojim on stiče svojstvo trgovca pojedinca.
2) U slučaju iz člana 21a. stav 2) ovog zakona rješenje izdaje nadležni organ prema prebivalištu podnosioca zahtjeva.
3) Rješenje iz st. 1) i 2) ovog člana obavezno sadrži:
a) ime i prezime i adresu prebivališta trgovca pojedinca, prema CIPS-ovoj evidenciji,
b) vrstu robe za čiju trgovinu na malo se daje odobrenje,
c) adresu prodajnog mjesta za trgovinu na malo iz ugovora ili predugovora o zakupu, a u slučaju iz člana 21a. stav 2) ovog zakona adrese svih prodajnih mjesta i dane u kojima će se obavljati trgovina na tim mjestima.
4) Na osnovu rješenja iz stava 2) ovog člana trgovac pojedinac nesmetano obavlja trgovinu u svim jedinicama lokalne samouprave koje su navedene u rješenju.
5) Protiv rješenja iz st. 1) i 2) ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu trgovine.
Član 21c.
Odredbe člana 18.; člana 21. st. 1) i 2) i čl. 22. i 23. ovog zakona primjenjuju se i na trgovca pojedinca.
Član 21d.
Trgovac pojedinac dužan je trgovinu na malo obavljati ličnim radom na prodajnom mjestu i sa vrstom robe koji su određeni u rješenju iz člana 21b. stav 3) ovog zakona, u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa.“.

Član 10.
U članu 22. iza stava 5) dodaje se novi stav 6) koji glasi:
„6) U slučajevima iz stava 5) ovog člana prestanak rada trgovačke radnje utvrđuje se danom nastanka nekog od razloga navedenih u tom stavu.“.

Član 11.
1) U članu 25. u stavu 4) u drugom redu iza riječi: „odjelu prodajnog objekta“ piše se zarez i dodaju riječi: „kao i na prodajnom mjestu izvan prodavnice“.
2) Stav 7) mijenja se i glasi:
„7) Evidencija o prodaji robe vodi se na osnovu računa o vrsti, količini i cijeni prodatih proizvoda, odnosno obavljenih usluga, koji se izdaje putem fiskalnog sistema ili računa koji će biti propisan posebnim provedbenim aktom.“.

Član 12.
Iza člana 39. dodaje se novi član 39a. koji glasi:
Član 39a.
Trgovac koji pruža usluge tržnice na malo (pijaca) dužan je:
a) utvrditi pijačni red, jasno obilježiti i izdvojiti pijačni prostor od okolnog prostora, kao i vidno istaći dane i vrijeme pijačne trgovine;
b) osigurati ispunjavanje minimalne tehničke opremljenosti pijace u skladu sa uvjetima propisanim podzakonskim aktom iz člana 12. stav 3) ovog zakona;
c) istaći cijene usluga pijace i naplaćivati ih izdavanjem fakture;
d) usluge izdavanja prodajnog mjesta (sto, štand, lokacija za pokretno vozilo za prodaju i dr.) naplaćivati putem fiskalnog uređaja;
e) zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta samo sa licima iz člana 2. stav 2) i stav 3) tač. b), c) i d) ovog zakona;
f) sa trgovcem pojedincem zaključiti ugovor o zakupu samo jednog prodajnog mjesta;
g) voditi registar zaključenih ugovora o zakupu iz tačke e) ovog člana.“.

Član 13.
1) U članu 47. stav 1) mijenja se i glasi:
“1) Prodaja na daljinu je oblik trgovine na malo robom i uslugama koje trgovac vrši ponudom putem sredstava za komunikaciju potrošaču koji nije neposredno prisutan.“.
2) U stavu 2) iza riječi: „komunikaciju“ dodaju se riječi: “u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini.“, a preostali tekst se briše.

Član 14.
Naziv poglavlja X. mijenja se i glasi:
„X. PRIVREMENE MJERE ZAŠTITE TRŽIŠTA“.

Član 15.
1) U članu 53. u stavu 1) riječi: “može posebnim propisom privremeno ograničiti obavljanje trgovine“ zamjenjuju se riječima: “može odrediti privremene mjere zaštite tržišta“.
2) U stavu 2) u prvom redu riječ: “ograničenja“ zamjenjuje se riječima: „privremene mjere“.

Član 16.
U članu 55. u stavu 2) iza riječi: “nadležna“ dodaju se riječi: “federalna, kantonalna i gradska/općinska“.

Član 17.
U članu 56. u stavu 1) iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi:
„c) da je trgovac otpočeo raditi u prodajnom objektu, a nadležnom organu prethodno
nije podnio izjavu iz člana 12. stav 5) ovog zakona.“.

Član18.
U članu 57. u stavu 1) u sedmom redu iza riječi: „opremljenosti“ briše se zarez i dodaju riječi: „i da je trgovac podnio netačnu izjavu iz člana 12. stav 5) ovog zakona,“.

Član 19.
1) U članu 63. u stavu 1) u tački e) u prvom redu iza riječi: “trgovinu“ dodaju se riječi:
„ili trgovinske usluge“, a u trećem redu u zagradi iza broja: “16.“ dodaje se zarez i brojevi: “21b. i 27.“.
Iza tačke g) dodaje se nova točka h) koja glasi:
„h) zaključi ugovor o zakupu suprotno odredbama člana 39a. tač. e) i f) ovog zakona,“.
Dosadašnje tač. h), i) i j) postaju tač. i), j) i k).
2) U stavu 2) broj: “400,00“ zamjenjuje se brojem: “1.000,00“.
3) U stavu 3) broj: “500,00“ zamjenjuje se brojem: “1.000,00“.
4) U stavu 4) broj: “300,00“ zamjenjuje se brojem: “1.000,00“.
5) Iza stava 7) dodaju se novi st. 8) i 9) koji glase:
„8) Ukoliko trgovac u roku šest mjeseci od dana pravomoćne odluke o počinjenom prekršaju iz stava 1) tačka h) ovog člana ponovi isti prekršaj, bit će kažnjen novčanom kaznom u dvostrukom iznosu od prethodno izrečene kazne.
9) U svakom daljnjem ponovljenom prekršaju iz stava 1) tačka h) ovog člana novčana kazna za prekršaj udvostručit će se, s tim da ne može preći iznos maksimalne novčane kazne utvrđene zakonom za taj prekršaj.“.

Član 20.
1) U članu 64. u stavu 1) tačka d) mijenja se i glasi:
„d) ne vodi registar zaključenih ugovora o zakupu (član 39a. tačka g) ovog zakona).“.
Tačka h) mijenja se i glasi:
„h) prodaje robu za koju nema isprave o njenoj nabavci, za koju nije sačinjena
kalkulacija cijene i koja nije evidentirana u trgovačkoj knjizi (član 25. stav 8) ovog
zakona).“.
3) U stavu 2) broj: “300,00“ zamjenjuje se brojem: “500,00“.
4) U stavu 3) broj: „400,00“ zamjenjuje se brojem: „500,00“.

Član 21.
U članu 65. u stavu 1) u tački d) tekst u zagradi se mijenja i glasi: „(član 11. stav 5) ovog zakona)“.

Član 22.
Iza člana 65. dodaje se novi član 65a. koji glasi:
„Član 65a.
1) Novčanom kaznom od 500,00KM do 1.500,00 KM bit će kažnjen trgovac pojedinac ako:
a) ne obavlja trgovinu ličnim radom (član 21d.),
b) obavlja trgovinu na prodajnom mjestu koje nije navedeno u odobrenju nadležnog
organa (član 21d.),
c) vrši prodaju vrste robe koja nije navedena u odobrenju nadležnog organa (član 21d.).
2) Uz novčanu kaznu za prekršaj iz stava 1) ovog člana izreći će se zaštitna mjera oduzimanja robe koja je zatečena u prodaji.“.

Član 23.
U članu 67. stav 2) se briše.

Član 24.
Trgovci su dužni uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku 60
dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Izvor: www.parlamentfbih.gov.ba
Pripremila: Sanela Agačević
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com