Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Minuli rad je obavezan u obračunu plaće. On je definisan Opštim kolektivnim ugovorom na teritoriji FBiH u visini 0,4% za svaku godinu rada kod poslodavca. U obavezi je da se primjenjuje bez obzira na način ugovaranja plaće (plata sa porezom na dohodak ili plata poslije poreza na dohodak). Takođe, minuli rad se mora iskazati na

Pročitaj više

Najniža plata je definisana Opštim kolektivnim ugovorom na teritoriji FBiH, u visini najniže neto satnice koja iznosi 2,31 KM sa porezom na dohodak. Način obračuna je jednostavan. Množe se sati rada na mjesečnom nivou sa najnižom neto satnicom. Plata ugovorena na ovakav način znači da trošak poreza na dohodak „pada“ na teret zaposlenika. U ovoj

Pročitaj više

Plata ugovorena poslije poreza na dohodak znači da zaposlenik na tekući račun dobije ugovorenu plaću, neovisno od visine poreza na dohodak. Ovakav način ugovaranja plaće znači da teret poreza na dohodak „pada“ na poslodavca. U ovoj varijanti je u interesu poslodavca da zaposlenik ima Poreznu karticu. Zaposlenik može, kao i u varijanti ugovorene plaće sa

Pročitaj više

Plata ugovorena sa porezom na dohodak znači da zaposlenik na tekući račun dobije plaću umanjenu za porez na dohodak. Plaća ugovorena na ovakav način znači da trošak poreza na dohodak „pada“ na teret zaposlenika, što je u „duhu“ sistema poreza na dohodak. Takođe, u ovoj varijanti je u interesu zaposlenika da ima Poreznu karticu i

Pročitaj više