Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pravila su svuda oko nas. Svijet je satkan od pravila, bilo da se radi o zakonima kojima je uređena država ili pak o vjerskim, tradicionalnim, porodičnim pravilima po kojima se uređuje život. Svi znamo da, ako se pravila ne poštuju slijede određene sankcije. Međutim, često se fokusiramo na same sankcije ne razmišljajući zašto su određena pravila postavljena, čemu i gdje vode? Da li nas vode u bolje i naprednije stanje ili nas pak sputavaju? Odgovor na ovo pitanja zavisi od mjesta gledišta, širine pogleda i svake individue posebno.

Ciljevi koji sami sebi postavljamo su također pravila po kojim želimo da živimo, bili oni životni ili svakodnevni, usmjeravaju nas da radnje i razmišljanja usklađujemo prema onome što želimo. Nekada ciljeve zapišemo, nekada samo pamtimo, a nakon izvjesnog vremena vršimo pregled istih. Preispitujemo šta smo ostvarili, zašto neke nismo, kako da ih ostvarimo i šta dalje da činimo.

Htjeli ili ne, radimo reviziju onoga što smo svojim pravilima odredili i dajemo „revizorsko“ mišljenje, ali i uputstvo kako se na bolji način približiti ciljevima. Kada se govori o našim ciljevima, našim sopstvenim pravilima, sve je ljepše, jer su naša i jer smo ih sami sebi odredili. Međutim, kada je riječ o „tuđim“, državnim, vjerskim, poslovnim, otpor je neminovan, jer je ljudska sloboda teško savitljiva.

Ukoliko poslove obavljamo savjesno, uredno i, opet ponavljam, u skladu sa postavljenim pravilima, koja i jesu tu za dobro, opstanak i napredak poslovanja, revizija će biti samo još jedna petica, potvrda ili pohvala koja će nam otvoriti šira vrata.

Revizija, u poslovnom smislu, u kontekstu finansijskog izvještavanja pravnih lica, predstavlja neovisno ispitivanje finansijskih izvještaja, tj. da li su isti sastavljeni u skladu sa računovodstvenim načelima, općim aktima preduzeća, nacionalnim zakonima, međunarodnim računovodstvenim i revizijskim standardima, da li su objektivni, realni, tačni… To je složen proces, ali rezultati ne izostaju. Pozitivno revizorsko mišljenje znači da ste bili dobri, a ko je dobar zaslužuje nagradu. 🙂 Revizija koja rezultira pozitivnim mišljenjem izgrađuje reputaciju i povećava atraktivnost firme.

Ko je, formalno gledano, obveznik revizije finansijskih izvještaja u FBiH?

Obaveznoj reviziji podliježu finansijski izvještaji i konsolidirani finansijski izvještaji pravnih lica razvrstanih u velika i srednja preduzeća, te finansijski izvještaji pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organizovanom tržištu vrijednosnih papira. Obaveznoj reviziji podliježu i finansijski izvještaji pravnih lica ukoliko je to propisano posebnim propisima kojim se uređuje njihovo poslovanje. Pravna lica koja se svrstavaju kao mala, mogu odlučiti da se vrši revizija njihovih finansijskih izvještaja, ali nisu obavezni na istu.

Ko može raditi reviziju?

Reviziju finansijskih izvještaja obavljaju lica koja imaju profesionalno zvanje ovlašteni revizor, koja posjeduju važeću licencu za rad na poslovima revizije finansijskih izvještaja i koja su zaposlena u društvu za reviziju ili angažovana od društva za reviziju. Ovlašteni revizor je nezavisno profesionalno lice koje obavlja reviziju i odgovara za pravilnost obavljanja revizije, sastavljanje izvještaja o reviziji i izražavanje revizorskog mišljenja, u skladu sa revizorskim standardima i Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Koga „privlače“ revidirani finansijski izvještaji:

 1. Investitore (ulagače), koji su prvenstveno zainteresovani za procjenu rizika koji je svojstven ulaganju kapitala.
 2. Postojeći dioničari trebaju informacije koje će im omogućiti donošenje odluke da li je potrebno držati ili prodati dionice. Osim toga, njihov je interes za informisanjem usmjeren i na prognoziranje sposobnosti preduzeća za isplatu budućih dividendi, nivoa poslovanja i reinvestiranja, odnosno finansijskog položaja preduzeća.
 3. Menedžment je pretežno zainteresovan za informacije koje su potrebne i koje mu pomažu pri planiranju, donošenju kvalitetnih poslovnih odluka i kontroli ostvarenja.
 4. Poduzetnici, namještenici i sindikati zainteresovani su za informacije koje im omogućavaju procjenu stabilnosti i profitabilnosti poslodavca, sposobnost osiguranja dnevnica, penzionog i socijalnog prava, te zapošljavanje.
 5. Zajmodavci su zainteresovani za informacije koje im omogućavaju odlučivanje o sigurnosti i pravovremenosti povrata zajma i pripadajućeg interesa.
 6. Dobavljači i ostali vjerovnici zainteresovani su za informacije koje im omogućavaju spoznaju pravovremene uplate dugujućih iznosa i ocjene boniteta preduzeća za buduće poslovne aktivnosti.
 7. Kupci su zainteresovani za informacije na temelju kojih će ocijeniti bonitet preduzeća i uvjete za nastavak poslovne saradnje.
 8. Vlada, njene agencije organi ponajviše su zainteresovani za informacije koje omogućavaju odlučivanje o racionalnoj alokaciji resursa, uspješnosti obavljanja djelatnosti preduzeća, o obračunu uplati poreza, taksa i carina (budžetski prihodi) i dr.
 9. Osim toga, vlada je zainteresovana za računovodstvene i neračunovodstvene (pretežno statističke) izvještaje koji se uključuju u državni informacijski sistem i služe kao podloga za kreiranje i praćenje ostvarenja planirane ekonomske politike zemlje.
 10. Javnost, posebno lokalna, zainteresovana je za informacije o uspješnosti i prosperitetu poslovanja preduzeća na njenom području, jer je to važna pretpostavka za moguća otvaranja novih radnih mjesta (zapošljavanje), moguće intervencije u lokalnoj infrastrukturi i sl. Osim toga, objavljeni finansijski izvještaji mogu pomoći javnosti, kao potencijalnim ulagačima, o bonitetu preduzećau pogledu odluke o ulaganju kapitala.
 11. Znanstvenici, analitičari i stručne organizacije također su zainteresovane za računovodstvene i ostale informacije koje su im potrebne za zadovoljenje svojih ciljeva i interesa.

Posmatrajući efekte revizije i mogućnosti koje otvara, ukazuje na njenu neophodnost.

Čak i u slučajevima kada poslovanje nije u skladu sa pravilima, revizija će da ponudi smjernice kako da se preduzeće postepeno vrati na put prosperiteta. Zato revizija nije lav, već šansa za bolje danas i još bolje sutra.

Izvor: Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH („Sl. Novine FBiH, broj 83/09)
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Pripremila: Sukejna Čaplja