Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Novu Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja prenosimo u cijelosti uz Priloge.
U „Službenim novinama FBiH“, broj 44/16 od 08.6.2016. godine, objavljena je Uredba o naknadama troškova za službena putovanja. Ovom uredbom utvrđuju se vrste i visine naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada.
Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 16.6.2016. godine.

UREDBA  O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

OSNOVNE ODREDBE

Član 1. 

Ovom uredbom utvrđuju se vrste i visine naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada, za lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, državne službenike i namještenike (u daljem tekstu: državni službenik) u federalnim organima državne službe (u daljem tekstu: organ državne službe).

Član 2. 

Državni službenici imaju pravo na naknade troškova koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine i/ili u inostranstvu, koji se ostvaruju prema odredbama ove uredbe.

VRSTE I VISINE NAKNADA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 

1. Pojam službenog putovanja 

Član 3. 

Pod službenim putovanjem, u smislu ove uredbe, smatra se putovanje na području Bosne i Hercegovine, kao i putovanje u inostranstvo, na koje se državni službenik upućuje da izvrši određeni službeni zadatak (posao).
Pod službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine smatra se ono putovanje kada je državni službenik upućen u mjesto koje je udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada državnog službenika, a putovanje u inostranstvo podrazumijeva putovanje u mjesto na teritoriji van Bosne i Hercegovine.

  1. Vrste naknada za službena putovanja 

Član 4. 

Naknade za službeno putovanje obuhvataju naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom.
Naknade za službeni put u inostranstvo mogu se obračunati i isplatiti samo u slučaju da državni službenik priloži najmanje jedan dokaz da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno (račun za hotel, račun ili kartu za prijevoz, ovjerenu potvrdu o prisustvovanju ili neki drugi dokument sa kojim bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno).

  1. Naknada za obavljeni službeni put (dnevnica) 

Član 5. 

Pod dnevnicom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se naknada za obavljeno službeno putovanje državnog službenika.
Dnevnica za službeno putovanje na području Bosne i Hercegovine utvrđuje se u visini od 25 KM.
Visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo za svaku stranu državu pojedinačno je utvrđena u Prilogu broj 1., koji čini sastavni dio ove uredbe.

Član 6.

Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju.
Za službeno putovanje koje traje duže od 12 sati, obračunava se jedna dnevnica, a za službeno putovanje koje traje 8 do 12 sati pola dnevnice.
Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana, odnosno tri obroka, pripadajuća dnevnica iz člana 5. ove uredbe umanjuje se za 30%.
Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju.
Državni službenik je dužan u izvještaju o obavljenom službenom putovanju navesti da li je i u kojoj mjeri je istom bila osigurana ishrana u slučaju da se sa priloženih računa isto ne može sa sigurnošću utvrditi.

Član 7. 

Dnevnice za službena putovanja u inostranstvo i dnevnice za službena putovanja na području Bosne i Hercegovine obračunavaju se od vremena polaska na službeno putovanje do vremena povratka sa službenog putovanja, primjenjujući visinu dnevnice propisanu za državu u koju je državni službenik upućen na službeni put.
U slučaju da je državni službenik istovremeno upućen na službeni put u dvije ili više država, zbir dnevnica za svaku državu utvrđuje se proporcijalno učešću trajanja službenog puta u toj državi sa ukupnim trajanjem službenog putovanja.
Za službena putovanja iz stava (2) ovoga člana državni službenik je dužan u Izvještaju s obavljenog službenog puta evidentirati trajanje službenog putovanja koje se odnosi na svaku državu u koju je upućen, gdje se kao vrijeme polaska na službeno putovanje za drugu i svaku narednu državu uzima vrijeme kada je započeo putovanje iz države gdje je prethodno završen dio službenog putovanja.

  1. Naknada za smještaj (noćenje) 

Član 8.

Naknada za noćenje obračunava se u visini priloženog plaćenog hotelskog računa i to najviše do iznosa odobrenog nalogom za službeno putovanje.
Ako u mjestu službenog putovanja nema hotelskog smještaja ili ako se on ne koristi, pripadajuća dnevnica se uvećava za 70% i to samo u slučaju da državni službenik nema mjesto prebivališta ili boravišta udaljeno manje od 30 km od mjesta u koje je upućen na službeni put.
Pod pripadajućom dnevnicom, u smislu odredbe stava (2) ovog člana, podrazumijeva se dnevnica iz člana 5. ove uredbe.

  1. Naknada za troškove prijevoza 

Član 9. 

Naknada za troškove prijevoza na službenom putovanju, obračunava se u visini stvarno plaćene karte uz priloženi račun za prijevoz sredstvom one vrste i razreda koji se mogu upotrebljavati na službenom putovanju prema odobrenom putnom nalogu.

Član 10. 

Državnom službeniku koji za potrebe službenog putovanja koristi putnički automobil u ličnom vlasništvu, pripada naknada u visini 15% cijene litre benzina BMB 95 na teritoriji Bosne i Hercegovine, po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji.
Isplata naknade iz stava (1) ovog člana predstavlja naknadu troškova za gorivo i amortizaciju automobila i ista ne isključuje troškove nastale po osnovu plaćene cestarine, putarine, mostarine, naknade za korištenje tunela, parkinga i drugih troškova nastalih u vezi sa prijevozom na službenom putovanju.
Kod obračuna naknade za korištenje ličnog putničkog automobila isti se vrši na način da se obračuna najkraća udaljenost koju državni službenik mora prijeći prijevoznim sredstvom, a koja se može utvrditi (izmjeriti) na geografskoj karti namijenjenoj vozačima i ona je mjerodavna prilikom određivanja stvarne udaljenosti službenog putovanja.
Udaljenost iz člana 3. stav (2) i člana 8. stav (2) ove uredbe utvrđuje se u skladu sa stavom (3) ovog člana.

  1. Ostale vrste naknada 

Član 11. 

Pod ostalim naknadama za izdatke koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem u inostranstvo i na području Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se izdaci koji nastanu u svrhu obavljanja službenog putovanja.
Izdaci iz stava (1) ovog člana obračunavaju se prema priloženom računu.

  1. Nalog za službeno putovanje i obračun putnih troškova 

Član 12. 

Svako službeno putovanje u zemlji i inostranstvu vrši se na osnovu naloga za službeno putovanje.
Putni nalog za službeno putovanje obavezno sadrži: broj putnog naloga, datum izdavanja, pravni osnov, ime i prezime državnog službenika koji se upućuje na službeno putovanje, pozicija državnog službenika, mjesto u koje državni službenik putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, visinu odobrenih troškova za noćenje, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, potpis ovlaštenog lica i pečat.
Putni nalog za službeno putovanje državnih službenika iz člana 1. ove uredbe izdaje se u formi iz priloga broj 2. koja čini sastavni dio ove uredbe.

Član 13.

Nalog za službeno putovanje rukovodioca federalnih organa državne službe i sekretara potpisuje premijer, odnosno jedan od zamjenika premijera u njegovoj odsutnosti, ako se putovanje obavlja po nalogu Vlade Federacije BiH.
U slučajevima kada se putovanje rukovodioca federalnog organa uprave, rukovodioca samostalne uprave i rukovodioca ustanove obavlja iz djelokruga rada ministarstva, uprave, odnosno ustanove, nalog za službeno putovanje potpisuje ministar, odnosno rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, odnosno državni službenik kojeg oni ovlaste.
Nalog za službeno putovanje državnog službenika izdaje rukovodilac organa državne službe, a izuzetno, nalog može izdati i državni službenik kojeg rukovodilac organa državne službe ovlasti posebnim pismenim rješenjem.

Član 14. 

Na osnovu naloga za službeno putovanje može se isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova za predviđeno službeno putovanje i to isključivo u nacionalnoj valuti Bosne i Hercegovine.

Član 15.

Nalog za službeno putovanje ne može se izdati državnom službeniku koji ranije obavljeno službeno putovanje nije opravdao u roku iz člana 16. stav (1) ove uredbe.
Državni službenik koji nije opravdao putni nalog dužan je vratiti akontaciju u cijelosti.
U slučaju da državni službenik nije u roku iz člana 16. stav (1) ove uredbe, opravdao putni nalog ili nije u skladu sa stavom (2) ovog člana, vratio akontaciju, naplata tih troškova vrši se po postupku koji je zakonom predviđen za naknadu materijalne štete državnih službenika.

Član 16. 

Državni službenik dužan je u roku od pet radnih dana od dana kada je službeno putovanje završeno podnijeti izvještaj sa obavljenog službenog puta, zajedno sa putnim nalogom i dokazima o iznosima plaćenim za sve troškove koji se pravdaju.
Izvještaj sa obavljenog službenog puta obavezno sadrži: ime i prezime državnog službenika, poziciju državnog službenika, broj i datum putnog naloga kojim je odobreno službeno putovanje, datum i vrijeme polaska na službeni put, datum i vrijeme povratka sa službenog putovanja, datum i vrijeme početka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen, datum i vrijeme završetka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen, kratak opis zadataka (posla) koji je obavio na službenom putu, izjavu da li je bila osigurana ishrana na službenom putu (tri obroka), te specifikaciju nastalih troškova koja sadrži: naziv, vrstu i iznos troškova nastalih u svrhu službenog putovanja za koje se prilažu računi.
Izvještaj sa obavljenog službenog putovanja, uključujući nastale troškove iz stava (2) ovog člana odobrava rukovodilac organa državne službe, odnosno državni službenik kojeg rukovodilac organa državne službe ovlasti posebnim pismenim rješenjem.
Obračun troškova službenog putovanja vrši se na osnovu odobrenog Izvještaja sa obavljenog službenog putovanja, te mora biti izvršen prema odredbama ove uredbe i u skladu sa izdatim putnim nalogom, na obrascu iz Priloga broj 3. koji čini sastavni dio ove uredbe.
Ako se pismeni dokaz o izvršenoj konverziji nacionalne valute ne priloži uz obračun putnih troškova, kod obračuna troškova primjenjuje se važeći srednji kurs Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan polaska na službeno putovanje.

III. PRIMJENA OVE UREDBE NA DRUGE ORGANE I SLUŽBE 

Član 17. 

U skladu sa odredbom člana 17. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, odredbe ove uredbe primjenjuju se i na naknade troškova za službeno putovanje predsjednika Federacije, potpredsjednika Federacije, premijera Vlade Federacije, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije.

Član 18. 

Dnevnice utvrđene prema odredbi člana 5. ove uredbe, uvećavaju se:
1) 25% za predsjednika i potpredsjednike Federacije;
2) 20% za premijera i zamjenike premijera Vlade Federacije;
3) 15% za ministre u Vladi Federacije;
4) 10% za lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i lica izvan federalnih tijela koji su određeni za članove zvanične delegacije Federacije.

Član 19. 

U skladu sa odredbom člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odredbe ove uredbe, koje se odnose na državne službenike, primjenjuju se i na državne službenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama zakonodavne vlasti, u organima izvršne vlasti, organima sudske vlasti, tužilaštvima, pravobranilaštvima, ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija Federacije, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Član 20. 

Odredbe ove uredbe koje se odnose na državne službenike shodno se primjenjuju i na savjetnike rukovodioca organa državne službe, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
Odredbe ove uredbe koje se odnose na državne službenike shodno se primjenjuju i na uposlene u institucijama koje vrše javna ovlaštenja kojima se sredstva za materijalne troškove osiguravaju u budžetu Federacije, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 21. 

Naknade za službena putovanja koja su započeta prije stupanja na snagu ove uredbe, a nisu završena, obračunavat će se prema propisima o naknadama za putne troškove koji su važili do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 22. 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 9/11 i 80/11).

Član 23. 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
broj 1135/2016
03. juna 2016. godine

Prilog 1 – Spisak drzava sa utvrdjenim iznosima dnevnica – novi
Prilog 2 – Putni nalog
Prilog 3 – Obračun troškova službenog putovanja

Fotografije preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net
Izvor: Službene novine FBiH broj 44/16 od 08.6.2016. godine