Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Poslodavci u BiH dužni su da vode zbirke ličnih podataka i da ih na zahtjev Agencije za zaštitu ličnih podatka u BiH dostave toj instituciji, jer bi se u suprotnom mogli suočiti sa kaznom od 5.000 KM do 50.000 KM.
U cilju efikasnijeg sprovođenja Zakona o zaštiti ličnih podataka, Agencija za zaštitu ličnih podatka u BiH je putem svog sajta uputila poziv za sve javne organe, fizička i pravna lica, agencije ili druge organe – kontrolore zbirki ličnih podataka, da joj u skladu sa zakonom dostave evidencije o zbirkama ličnih podataka koje su dužni da vode.
Poslodavci u Republici Srpskoj su dužni da u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja, obavezno vode evidencije o zaposlenim radnicima, o platama i o nesrećama na poslu.
Sadržaj zbirki koje su poslodavci dužni po zakonu da vode propisan je Zakonom o evidencijama u oblasti rada i zdravstvenog osiguranja i to za svaku zbirku odvojeno, a radi se o konkretnim ličnim podacima radnika koji se upisuju u zbirku kao što su ime, prezime, JMBG, pol, datum rođenja, radno vrijeme radnika, neto plata i novčane naknade, da li je radnik ranije pretrpio nesreću na poslu i koliko puta i drugo. Međutim, obrada podataka, odnosno njihovo prikupljanje, unošenje, čuvanje, korištenje, otkrivanje, može početi tek onda kada Agencija to odobri ili nakon isteka dva mjeseca od dana kada je Agencija zaprimila zahtjev za obradu podataka.
Dakle, poslodavac odnosno kontrolor zbirke ličnih podataka je dužan da prije uspostavljanja zbirki ličnih podataka dostavi Agenciji obavještenje da namjerava uspostaviti zbirku ličnih podataka zajedno sa evidencijom o toj.
Agencija zatim provjerava te podatake kako bi utvrdila da li potpuno ili djelimično automatsko vođenje zbirki sadrži rizik za prava i slobode nosioca podataka.

Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net
Izvor: akta.ba