Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U nastavku teksta donosimo Obavještenje FIA-e u vezi sa predajom polugodišnjih izvještaja za 2016. godinu.

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo pravne subjekte koji se, u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službene novine FBiH“, broj 83/09) svrstavaju u srednja i velika preduzeća, da polugodišnje finansijske izvještaje za period januar-juni predaju najkasnije do 1. avgusta tekuće godine.

OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I – VI 2016. GODINE

U skladu sa finansijskim pokazateljima iz godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu, prilažemo link privrednih društava (link) i udruženja (link) koji su obveznici predaje polugodišnjih finansijskih izvještaja, uz napomenu da su obveznici, u smislu pomenutog zakona, i: banke, mikro-kreditne organizacije, štedno-kreditne zadruge, društva za osiguranje, leasing društva, društva za upravljanje investicionim fondovima, društva za upravljanje obaveznim odnosno dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilerska društva, berze i druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji BiH.

Naknade za prijem, kontrolu, ispravke i čuvanje računovodstvenih iskaza o poslovanju pravnih osoba u iznosu od:
70 KM za dostavu finansijskih izvještaja u papirnoj formi i na elektronskom mediju I
90 KM za dostavu finansijskih izvještaja samo u papirnoj formi,
dok naknade za usluge iz Registra finansijskih izvještaja iznose od 20 KM do 50 KM, odnosno na osnovu ugovora.

Naknada za prijem, kontrolu i ovjeru finansijskih izvještaja  te ostalih usluga koje su navedene u Odluci uplaćuju na transakcijske račune Finansijsko-informatičke agencije kod sljedećih banaka:
UniCredit Bank d.d. Mostar: 3387202238284024
Union Banka d.d. Sarajevo: 1027080000005974
Raiffeisen Bank d.d. BiH: 1610000145760068

Svi obveznici su dužni da u skladu sa članom 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u FBiH (Službene novine Federacije BiH br. 83/09) dostave finansijske izvještaje pravnih lica potpisane od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica, ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica – podnosioca izvještaja.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: www.feb.ba