Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 78/16 od 05.10.2016. godine, objavljen je Kolektivni ugovor za djelatnost proizvodnje i prerade metala u FBiH.
Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u djelatnosti proizvodnje i prerade metala sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu:
– pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi sa radnim odnosima,
– najniže plaće, plaća i naknada plaća,
– uslova za rad sindikata,
– postupka kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova,
– drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom.
Potpisnici ovog ugovora su saglasni da se isti primjenjuje na sve poslodavce u oblasti proizvodnje, prerade metala i drugih srodnih djelatnosti sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, bez obzira na strukturu vlasništva.
Ovaj ugovor stupa na snagu naredni dan od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.
Stupanjem na snagu ovog kolektivnog ugovora prestaje da važi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti proizvodnje i prerade metala u Federacije Bosne i Hercegovine, objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 77/06.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor:www.feb.ba