Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 9/17 od 08.02.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo izmjene i dopune Pravilnika:
Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16 i 89/16), u poglavlju V. NOVČANE KAZNE, podtačka 20.1.1. Novčane kazne po federalnim propisima, u tabelarnom pregledu iza rednog broja 11. dodaje se novi redni broj 12., koji glasi:

Red.br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

12.

Novčana sredstva po osnovu primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH – ZONSIKD

723143

 

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, podtačka 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu II. KANTONI, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 4. Zeničko-dobojski kanton, naziv banke “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d. Sarajevo”.
3. U dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim br. 27. Kakanj, 34. Zenica, 50. Busovača, naziv banke “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d. Sarajevo”.
U tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 39. Foča – Ustikolina, naziv banke: “Raiffeisen bank d.d. BiH” zamjenjuje se nazivom: “Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo” i broj računa: “161-030-00021100-37″, zamjenjuje se brojem: “101-140-00005957-42″.
U tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 63. Ljubuški, naziv banke: “UniCredit Bank d.d.” zamjenjuje se nazivom: “Raiffeisen Bank d.d. BiH” i broj računa: “338-000-22000442-68″, zamjenjuje se brojem: “161-000-01716301-62″.
4. U dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.4., naziv banke: “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d. Sarajevo”.
Pod B) Zavodi za zapošljavanje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.4. naziv banke: “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d. Sarajevo”.
5. U dijelu V. TURISTIČKE ZAJEDNICE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.4., naziv banke: “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d. Sarajevo”.
6. U dijelu VII. OSTALI KORISNICI, pod C) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2., naziv banke: “Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica”, zamjenjuje se nazivom “ASA Banka d.d. Sarajevo”.
7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Fotografija preuzeta sa: pixabay.com
Izvor: feb.ba
Pripremila: Sukejna Čaplja