Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ broj 52/16  od 6.7.2016. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Izmjene se odnose na član 14. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.
Izmjene Pravilnika stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 15.07.2016. godine.
U nastavku prenosimo Pravilnik u cijelosti.

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1. 

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 45/14), u članu 14. u tački 1) podtačka a) mijenja se i glasi:
“a) naknade troškova službenog putovanja obuhvataju: naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove utvrđene Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 44/16).
Ove naknade se smatraju neoporezivim prihodom poreznog obveznika ako su isplaćene fizičkom licu koje kod isplatioca ima status zaposlenika i ako su utvrđene po kriterijima i isplaćene pod uslovima, na način i najviše do iznosa propisanih u skladu sa Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja.
Prema članu 10. stav (2) tačka 1) Zakona o porezu na dohodak, neoporezivi iznos naknade troškova službenog putovanja, utvrđen Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja za budžetske korisnike, važi i za druge porezne obveznike.
Ako se troškovi službenog putovanja iz ove tačke isplate zaposleniku u iznosima većim od propisanih, smatrat će se, shodno članu 10. stav (2) Zakona o porezu na dohodak, oporezivim prihodom primaoca naknade po osnovu nesamostalne djelatnosti.
Ako se navedeni troškovi službenog putovanja isplate fizičkom licu koje kod isplatioca naknade nema status zaposlenika, smatrat će se prihodima primaoca naknade po osnovu drugih samostalnih djelatnosti odnosno naknadom isplaćenom po osnovu ugovora o djelu ili autorskim honorarom”.
U tački 2) podtačka a) broj: “20%”, zamjenjuje se brojem: “15%”.
Podtačka b) mijenja se i glasi:
“naknada za ishranu u toku rada (topli obrok) u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku,”
Podtačka c) mijenja se i glasi:
“naknada za smještaj i troškove odvojenog života lica iz člana 11a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, državnih službenika i namještenika pod uslovima iz člana 4. Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacija BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12), u visini od 250,00 KM,”
Podtačka d) mijenja se i glasi:
“naknada za smještaj i odvojeni život članova Vlade Federacije i njihovih savjetnika pod uslovima iz čl. 2. i 3. Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima (“Službene novine Federacija BiH”, br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16), u visini od 599 KM mjesečno na ime troškova smještaja, u visini od 300 KM mjesečno na ime odvojenog života i u visini od 299 KM mjesečno za troškove smještaja članova Vlade, te u visini od 250 KM mjesečno na ime odvojenog života, u visini od 299 KM mjesečno za troškove smještaja i u visini od 149 KM mjesečno za troškove smještaja za savjetnike,”
Podtačka e) mijenja se i glasi:
“regres za godišnji odmor u visini do 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate,”

Član 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ” Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 15.07.2016. godine.

Broj 05-02-1-4343/16
Juna 2016. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: Službene novine FBiH br. 52/16