Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Porezna uprava Federacije BiH je obavjestila porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još mjesec dana, odnosno da do 31. decembra ove godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.
To pravo mogu iskoristiti porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31. decembra 2014. godine.
Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je zakonom propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31. decembra ove godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31. decembra 2014. godine, otpisuje se u cjelosti.
Ukoliko se dug izmiri u periodu od 1. januara 2017. do 30. juna 2017. godine, obračunata kamata otpisat će se samo u iznosu od 50 posto.
Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnosioca zahtjeva.
Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu – obrasci.
Za sve dodatne informacije, porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba, u dijelu kontakti ,saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću PUFBiH.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: akta.ba