Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ broj 38/16 od 18.5.2016. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.
Pravilnikom o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza propisuje se postupak i način naplate poreznih i drugih obaveza koje porezni obveznik nije izmirio u propisanim rokovima, poduzimanje mjera prinudne naplate duga i uslovi za njihovu primjenu, odgađanje plaćanja ili plaćanja u ratama, skladištenje i prodaja zaplijenjene imovine, ustupanje imovine FBiH, potraživanja treće strane, kriteriji za određivanje da li daljnja nastojanja naplate porezne obaveze imaju smisla, rok zastare, žalbe i završne radnje.
Izmjene Pravilnika stupile su na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 19.5.2016. godine.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika, kao i izdvojene izmjene, donosimo u cjelosti.

Na osnovu člana 43. stav 1. i člana 95. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA

Član 1.

U Pravilniku o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza (“Službene novine Federacije BiH”, br. 50/02, 54/03 i 31/11) u članu 47.-u stavu 1. riječi: “ne duži od 3 (tri) godine za odgođeno plaćanje i 5 (pet) godina za plaćanje u ratama” zamjenjuju se riječima “ne duži od 10 (deset) godina za odgođeno plaćanje odnosno za plaćanje u ratama”.

Član 2.

U članu 50. u stavu 4. riječ “od 3 (tri) godine” zamjenjuje se riječima “od 5 (pet) godina”.

Član 3.

U članu 52. u stavu 5. dodaje se nova tačka 2. koja glasi:
“2. rate se izmiruju u skladu sa članom 39. Zakona”.
Dosadašnje tač. 2. do 4. postaju tač. 3. do 5.

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREČIŠĆENI TEKST IZMIJENJENIH ČLANOVA PRAVILNIKA O PROCEDURAMA PRINUDNE NAPLATE POREZNIH OBAVEZA

 Član 47.  stav 1)

Po podnesenoj molbi lica čije obaveze nisu izmirene, direktor Porezne uprave, može odobriti da plaćanje duga bude odgođeno ili da se vrši u ratama i to za period ne duži od 3 (tri) godine za odgođeno plaćanje i 5 (pet) godina za plaćanje u ratama ne duži od 10 (deset) godina za odgođeno plaćanje odnosno za plaćanje u ratama.

Član 50. stav 4)

Plaćanje u ratama bez garancija se ne može odobriti na period duži od 3 (tri) godine od 5 (pet) godina.

Član 52. stav 5)

Sporazumom o odgođenom plaćanju ili plaćanju u ratama preciziraju se osnovna pravila i uslovi kojih se dužnik mora pridržavati da bi se smatrao važećim. Osnovna pravila i uslovi su slijedeći:
1. rate se plaćaju u rokovima i iznosima utvrđenim u sporazumu;
2. rate se izmiruju u skladu sa članom 39. Zakona
3. tokom produženog perioda garancija mora biti uvijek tolika da može pokriti preostali dug;
4. svi porezi koji dospiju tokom produženog perioda plaćaju se u rokovima predviđenim zakonima i propisima;
5. zatezna kamata se obračunava i naplaćuje u produženom periodu u skladu sa zakonom.

Fotografija preuzeta sa: http: www.freedigitalphotos.net
Izvor: www.feb.ba