Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira devetnaesti Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu od 22 – 24. septembra 2016. godine, na temu: Izazovi i dileme u računovodstvu, reviziji i porezima u BiH.
Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika.
Simpozij se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

PROGRAM SIMPOZIJA

 • Miro Džakula, Bojan Danon – Poreska administracija u BiH – izazovi pred nama i kako ih rješavati sa posebnim akcentom na indirektne poreze
 • Kemal  Kozarić – Utjecaj sistemski važnih banaka na model supervizije u BiH
 • Ljubo Jurčić – Uloga financija u razvoju gospodarstva
 • Mira Bradara – Novi Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH
 • Hajrudin Hadžimehanović – Reforma direktnih poreza u Federaciji BiH – stanje i perspektive
 • Kenan Spahić – Novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju te mogući utjecaj na propise iz oblasti doprinosa
 • Đinita Fočo – Izazovi u daljnjem razvoju sistema  javnih nabavki
 • Slobodan Vidaković,  Izet Z. Banda, Ivan Lovričić – Virtuelizacija računovodstva i savremene poslovne prevare – najveći izazovi za računovodstvenu profesiju
 • Meliha Bašić, Benina Veledar – Novi MSFI i MRS sa posebnim akcentom na MSFI 13  – Mjerenje fer vrijednosti
 • Jozo Sović – Računovodstveno razmišljanje ublažava poslovne dileme i osigurava uspjeh
 • Sanela Agačević – Izmjene računovodstvene regulative sa aspekta potreba računovođa i revizora
 • Jelena Poljašević – Kontrola kvaliteta računovodstvene i revizijske profesije – pretpostavka unapređenja i povjerenja u profesiju
 • Safija Žilić – Nadzor i kvaliteta rada revizorskih društva sa osvrtom na stanje u Federaciji BiH
 • Slavica Vujić – Implementacija propisa iz oblasti računovodstva, revizije i finansijskog poslovanja  u BD BiH  kao osnova za jačanje institucionalne saradnje u BiH
 • Boris Tušek – Izazovi djelovanja revizijskih odbora prema novim zahtjevima EU
 • Edin Glogić – Revizija računovodstvenih informacionih sistema
 • Vedad  Silajdžić – Uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka u pravnim propisima u BiH
 • Silvije Orsag, Ante Džidić – Održivost mirovinskog sistema
 • Željko Šain – Izazovi i dileme u industriji osiguranja u BiH u narednom periodu
 • Danimir Gulin – Svrha, sadržaj i proces sastavljanja godišnjeg financijskog plana
 • Lajoš Žager, Sanja Sever – Mjere ocjene uspješnosti poslovanja preduzeća
 • Josipa Grbavac, Igor Živko – Potreba izvještavanja o rizicima u Federaciji BiH
 • Denis Zukić – Tretman poreza po odbitku u skladu sa novim Zakonom o porezu na dobit u Federaciji BiH
 • Dinka Antić – Primjena mehanizma „obrnutog terećenja“  u funkciji smanjenja porezne evazije u sustavu PDV-a
 • Jozo Piljić, Ramiz Kikanović – Porezni izdaci i efikasnost poreza na dodanu vrijednost u BiH
 • Amir Karalić, Miro Džakula – Fiskalna ravnoteža i bilans tekućeg računa
 • Nedim Čustović – Implementacija sistema finansijskog upravljanja i kontrole u BiH (FUIK)
 • Elma Peštović, Sanela Agačević – Efikasnost komunikacije poreznih obveznika i porezne administracije

FORUM INTERNIH REVIZORA – Obaveze i izazovi pred internim revizorima u javnom sektoru BiH

 •  Meliha Bašić – Predstojeće obaveze i zadaci pred internim revizorima javnog sektora
 • Fatima Obhođaš – Novi propisi u oblasti interne revizije javnog sektora FBiH
 • Lajoš Žager, Boris Tušek – Iskustva iz savremene prakse interne revizije javnog sektora

ZAKLJUČCI SIMPOZIJA

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

 • Naknada za učešće: 290,00 KM (sa PDV-om)
 • Prijave za učešće:
  • FEB d.d. Sarajevo ili Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo
  • Tel.: 033/215-802, 210-714 i 214-874
  • Fax: 033/204-676
  • e-mail: feb@feb.ba
 • Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo:
  • Union banka d.d. Sarajevo                            1020290000002288
  • UniCredit Bank d.d. Mostar                         3389002207884134
  • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo                       1610000063300077
 • Smještaj i prevoz:
  • Učesnici sami rezervišu i snose troškove smještaja i prevoza
 • Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:
  • GRAND HOTEL NEUM ****
  • Tel: 036/880-078 i 880-011
  • Fax: 036 880-077
  • E-mail: prodaja@hotel-neum.com

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: www.feb.ba