Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Kada se kaže “autorsko djelo” zvuči nekako ozbiljno, veliko, … I jeste. Sva djela koja karakteriše kreativnost i stvaralaštvo jedne individue (ili više njih) mogu se smatrati autorskim djelom.
Ugovori o autorskom djelu su prisutni u poslovnom “životu”, manje u odnosu na Ugovore o djelu, ali ipak dovoljno da se i njima obrati posebna pažnja.

Autorska djela su regulisana Zakonom o autorskim i drugim srodnim pravima u BiH (“Sl. glasnik BiH”, broj 63/10). Prema “definiciji” iz tog Zakona, autorskim djelom smatra se individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke, umjetnosti i drugih oblasti stvaralaštva, bez obzira na vrstu, način i oblik izražavanja.

Prema ovom zakonu autorskim djelom smatraju se naročito:
a) pisana djela (knjige, brošure, književni tekstovi, članci i ostali napisi i kompjuterski programi);
b) govorna djela (predavanja, govori i druga djela iste prirode);
c) dramska i dramsko-muzička djela;
d) koreografska i pantomimska djela;
e) muzička djela, s riječima ili bez riječi;
f) filmska djela i djela stvorena na način sličan filmskim djelima;
g) djela iz oblasti slikarstva, vajarstva, arhitekture i grafike, bez obzira na materijal od kojeg su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti;
h) djela svih grana primijenjenih umjetnosti i industrijskog oblikovanja;
i) fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom;
j) kartografska djela (geografske karte, topografske karte i sl.) i
k) planovi, skice i plastična djela, koja se odnose na geografiju, topografiju, arhitekturu ili drugu naučnu ili umjetničku oblast.

Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, zbornici, antologije, muzičke zbirke, fotografske zbirke i sl., kao i baze podataka bilo da su čitke mašinski ili u drugoj formi, koje, s obzirom na izbor ili raspored građe, predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.
Autorskim djelom smatraju se i zbirke narodnih književnih i umjetničkih tvorevina, dokumenata,sudskih odluka, ili zbirke druge slične građe, koje same po sebi ne predstavljaju zaštićena autorska djela ako te zbirke, s obzirom na izbor ili raspored i način izlaganja građe predstavljaju samostalne individualne duhovne tvorevine.

Ugovor o autorskom djelu možete potpisati za grafički dizajn (izradu oglasa, brošure), ukoliko želite da vam neko dizajnira web stranicu, ukoliko želite sa vam neko napiše tekst za oglas ili brošuru, pripremi prezentaciju, održi predavanje, napiše i(li) prevede tekst i sl.
Prilikom potpisivanja ove vrste ugovora dobro provjerite da li se stvarno radi o autorskom djelu da biste izbjegli moguće probleme. Ukoliko inspekcija rada utvrdi da se ne radi o autorskom djelu već o “klasičnom” radnom odnosu poslodavac će morati platiti razliku troškova (u vidu poreza, doprinosa i posebnih naknada), jer su troškovi za poslodavca veći kod angažovanja po ugovoru o radu nego po ugovoru o autorskom djelu.

Karakteristike ugovora o autorskom djelu:

  • Pri isplati se ne mogu koristiti lični odbici po poreznoj kartici;
  • Paušalno priznavanje troškova u visini od 30% prihoda;
  • Nerezidenti nemaju mogućnost umanjenja za priznate rashode 30%;
  • Oporezivim se smatraju i sve eventualne isplate koje se izvrše na ime dodatnih naknada (dnevnice, prevoz, smještaj i sl.) jer se i to smatra oporezivom naknadom;
  • Doprinosi se plaćaju na bruto osnovicu : 4% doprinosa za zdravstveno osiguranje (na teret primaoca) i 6% doprinosa za PIO/MIO (na teret  isplatioca);
  • Kod isplate nerezidentim nema doprinosa (ni  4% ni 6%);
  • Isplatitelj na svoj teret plaća 0,5% Naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Opštu vodnu naknadu (obje na neto isplatu) pa i na isplatu nerezidentima;
  • Porez na dohodak se plaća po stopi od 10%;

Prilikom potpisivanja ovog ugovora dogavora se bruto ili neto iznos naknade.

Primjer 1.

Ugovoren bruto iznos naknade u iznosu 2.000,00 KM.

1. Bruto iznos nakanade – 2.000,00 KM
2. Priznati rashodi (1 x 30%) – 600,00 KM
3. Osnovica za obračun doprinosa (2 – 1) – 1.400,00 KM
4. Doprinosi za PIO/MIO (3 x 6%) – 84,00 KM
5. Doprinosi za zdravstveno osig. (3 x 4%) – 56,00 KM
6. Osnovica za obračun poreza (3 – 5) – 1.344,00 KM
7. Porez na dohodak (6 x 10%) – 134,40 KM
8. Iznos za isplatu (1 – 5 – 7) – 1.809,60 KM

Iz navedenog primjera vidimo da se ugovoreni bruto iznos naknade sastoji od iznosa za isplatu, poreza i doprinosa za zdravstveno osiguranje, bez doprinosa za PIO.

Predhodni primjer se odnosi na ugovore o autorskom djelu u kojima je ugovoren bruto iznos naknade. Međutim ukoliko je ugovoreni iznos za isplatu neto onda se bruto iznos računa množenjem neto sa koeficijentom 1,10522.

Primjer 2.

Npr. Ugovoren iznos naknade 1.000,00 KM neto.
Bruto iznos (1.000×1,10522) je 1.105,22.

1. Bruto iznos nakanade – 1.105,22 KM
2. Priznati rashodi (1 x 30%) – 331,57 KM
3. Osnovica za obračun doprinosa (1 – 2) – 773,65 KM
4. Doprinosi za PIO/MIO (3 x 6%) – 46,42 KM
5. Doprinosi za zdravstveno osig. (3 x 4%) – 30,95 KM
6. Osnovica za obračun poreza (3 – 6) – 742,70 KM
7. Porez na dohodak (6 x 10%) – 74,27 KM
8. Iznos za isplatu (1 – 5 – 7) – 1.000,00 KM.

Pošto je obračun naknade  za nerezidente isti kod ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu ovdje ćemo navesti  kako se obračunava naknada ukoliko je ugovoren neto iznos, jer smo kod ugovora o djelu objasnili kako se obračunava naknada kada je ugovoren bruto iznos.

Primjer 3.

Ugovoren je iznos naknade nerezidentu 1.000,00 KM neto.
Bruto iznos /1.000 + (1.000, 00 x 11,11%)/ = 1.111,11

1. Bruto iznos nakanade – 1.111,11 KM
2. Porez na dohodak (1 x 10%) – 111,11 KM
3. Iznos za isplatu (1 – 3) – 1 000,00 KM

Za kraj treba napomenuti  da ako je naknada dogovorena ili određena u zavisnosti od prihoda ili dobiti ostvarene iskorištavanjem autorskog djela, korisnik djela obavezan je voditi odgovarajuće knjige ili drugu pouzdanu evidenciju iz koje će u svakom momentu biti moguće ustanoviti  iznos ostvarenog prihoda ili dobiti.

Pripremile: Edna Bašić i Sanela Agačević